Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Demko, R. & Hraško, Ľ.
Ryolitové teleso Gregová pri Telgárte
Rhyolite body Gregová near the Telgárt village (Western Carpathians)
Žecová, K. & Boorová, D.
Nové výsledky biostratigrafického výskumu lupkovského súvrstvia v antiklinoriálnom pásme Malého Bukovca (duklianska jednotka)
New results of biostratigraphic investigation of the Lupkov Formation in the anticlinorial zone of Malý Bukovec (Dukla Unit, Western Carpathians)
Zlinská, A., Zorn, I. & Zágoršek, K.
Foraminifery, ostrakódy a machovky z okolia Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice (slovenská časť Viedenskej panvy)
Foraminifers, ostracods and bryozoans from around Devínska Nová Ves and Záhorská Bystrica (Slovak part of the Vienna Basin)
Illášová, Ľ., Kraus, I., Pulišová, Z. & Čaplovičová, M.
Limnosilicity jastrabskej formácie v Kremnických a Štiavnických vrchoch – potenciálna surovina pre šperkárstvo na Slovensku
Limnosilicites of the Jastrabá Formation in the Kremnica and Štiavnica hills (Western Carpathians) – Potential jewellery material in Slovakia
Andráš, P., Krnáč, J., Kharbish, Sh. & Dirner, V.
Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
Characteristic of heavy metals distribution at dump-fields of Cu-deposit Ľubietová
Baláž, P.
Perspektíva využívania domácich energetických surovín
Perspective of domestic mineral fuels exploitation
Baláž, P.
Suroviny morského dna – prieskumné aktivity Spoločnej organizácie Interoceanmetal
Deep-sea mineral resources – exploration activities of Interoceanmetal Joint Organization
Ferenc, Š., Mikušová, J. & Baláž, P.
Banskobystrický geopark – historicky významné ložiská nerastných surovín
Banská Bystrica Geopark – historically important deposits of raw materials