Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, D.
Seminár k osemdesiatinám prof. RNDr. J. Kamenického, DrSc.
Seminar devoted to 80th anniversary of birth of Prof. RNDr. J. Kamenický, DrSc.
1
Plašienka, D.
Definition and correlation of tectonic units with a special reference to some Central Western Carpathian examples
Definícia a korelácia tektonických jednotiek na príklade centrálnych Západných Karpát

Key words: Western Carpathians, northern Tatricum, northern Veporicum tectonic units, regional correlations3Madarás, J., Putiš, M. & Hók, J.
Štruktúrne črty hercýnskej stavby južnej časti ďumbierskeho kryštalinika (Nízke Tatry, Západné Karpaty)
Structural features of the Hercynian tectonics in the southern part of the Ďumbier crystalline complex (Low Tatra Mts., Western Carpathians)

Key words: Western Carpathians, Tatric crystalline complex, Hercynian mesostructures, microtextures, synkinematic granite, orthogneiss17Jacko, S.
Tektonometamorfný vývoj Braniska a Čiernej hory
Tectonometamorphic evolution of the Branisko and Čierna hora Mts. (Eastern Slovakia)

Key words: Central Western Carpathians, Variscan and Alpine tectonothermal development31Dyda, M.
Fragmentácia metamorfného obalu bratislavského masívu indikovaná vlastnosťami granátov
Fragmentation of the Bratislava massive metamorphic cover indicated by garnets properties

Key words: garnet, crystal size distribution, metamorphic crystallization, residence time, tectonics39Dyda, M.
Magmatické taveniny a kryštalizácia zirkónu v granitoidných horninách Malých Karpát
Magmatic melts and zircon crystallization in the Malé Karpaty Mts. granitoidic rocks

Key words: melt viscosity, zircon nucleation, growth, intrusive volume changes49Túnyi, I., Vass, D. & Elečko, M.
Tektonická interpretácia paleomagnetického merania v okolí obce Drienovec (východné Slovensko)
Tectonic interpretation of paleomagnetic measurements in area of Drienovec village (Eastern Slovakia)

Key words: paleomagnetism, CCW rotation, Silica nappe, Paleogene, Southern Slovakia, Darnó Fault System61Hudáčková, N.
Environment, sedimentary and structural evolution of Tertiary and Mesozoic sequences of the Western Carpathians (Abstracts from the conference in Bratislava, 11th – 12th December 1997)
Environmentálny, sedimentárny a štruktúrny vývoj terciérnych a mezozoických sekvencií Západných Karpát (abstrakty z konferencie)69

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Janočko, J.
Vývoj sedimentológie od 50. rokov 20. stor. po objavenie sekvenčnej stratigrafie z pohľadu Geralda M. Friedmana
1
Prednáškové popoludnie geochemicko-mineralogickej skupiny SGS
Katedra mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK, 26. 11. 1998
3
Stankovič, J.
Seminár o využívaní environmentálneho elektrónového mikroskopu AQUASEM
Technická univerzita v Liberci 2. decembra 1998
4
Knésl, J.
Recenzia
Vivian Danielson a James Whyte: BRE-X: Gold Today, Gone Tomorrow. Anatomy of the Busang Swindle
4
Kušnír, P.
Terminologický stĺpček
Prvé ohnivko terminologickej reťaze
5