Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Grecula, P. & Varga, I.
Variscan and Pre-Variscan events in the Western Carpathians represented along a geotraverse
Variský a predvariský vývoj Západných Karpát v reze pozdĺž geotraverzy
289
Ivanov, M. & Pulec, M.
Výskyt scheelitu v okolí Rochoviec
298
Michalík, J.
Podmorské zosúvanie v oblasti hronika (chočský príkrov) Západných Karpát na hranici anisu a ladinu
Slumping in the Hronic unit (Choč nappe) of the Western Carpathians at the Anisian/Ladinian boundary
299
Čillík, I.
Metodika prognózovania rúd antimónu v Nízkych Tatrách
310
Čillík, I., Hvožďara, P. & Michálek, J.
Scheelit v antimónovom ložisku Dúbrava v Nízkych Tatrách
Scheelite on the Dúbrava antimony deposit, Nízke Tatry Mts. (Middle Slovakia)
311
Knésl, J.
Geologické pomery ložiska ortuťových rúd Veľká studňa
The geology of the Veľká studňa mercury ore deposit
327
Smolka, J.
Petrografická povaha a vzťah intrúzie granodioritového porfyritu k neovulkanickému komplexu v okolí Zlatna
Petrographic nature and relations of granodiorite porphyrite intrusion into the neovolcanic edifice on the Zlatno locality (Middle Slovakia)
343
Linkešová, M. & Čillík, I.
Kassiterit v Nízkych Tatrách
Kassiterite occurrences in the Nízke Tatry Mts. (Middle Slovakia)
354
Rebro, A.
Nový typ minerálnych vôd v oblasti Belušských Slatín
A new type of mineral water in the area of Belušské Slatiny village, Váh valley (Western Slovakia)
355
Pulec, M.
Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
360
Medzinárodné projekty geologických korelácií UNESCO 361
Maheľ, Michal
Nové pohľady na geotektonické postavenie granitoidov v Západných Karpatoch
369
Krist, Ernest
Granitoidné horniny veporidného kryštalinika
370
Babčan, Ján
Príspevok k teórii granitoidného diapirizmu
370
Klinec, Albín, Macek, Juraj
Granitoidy južnej časti veporíd
371
Jacko, Stanislav
Vzájomné vzťahy granitoidov a plášťa v kryštaliniku Bujanovej
372
Kucharič, Ľ.
Rádioaktívne prvky vo vybraných grnaitoidoch Západných Karpát
373
Hovorka, Dušan
Vznikli „autometasomatické“ granity tatroveporíd autometasomatózou?
373
Veselský, Jozef
O potenciálnej rudonosnosti a geochemickej klasifikácii granitoidov Západných Karpát
373
Dyda, Marián
Viskozita malokarpatských magmatických tavenín
374
Hvožďara, Pavol
Akcesorické minerály niektorých typov magmatických hornín veporíd
374
Mišík, M.
Ing. Róbert Marschalko, CSc., päťdesiatročný
375
Koděra, M.
Jubileum Ing. Slavomila Ďuroviča, CSc.
377
Herčko, I.
Z činnosti Banskoštiavnickej lekárskej a prírodovedeckej spoločnosti
379