Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kamenický, L. & Kamenický, J.
Prekambrium Západných Karpát
Precambrian of the West Carpathians
289
Gaál, Ľ. & Mello, J.
Nové údaje o stratigrafii triasových vápencov západnej časti silického príkrovu a ich odraz v tektonickej stavbe
New data to the stratigraphy of Triassic limestones in the western part of the Silica nappe and their consequence for tectonic subdivision
303
Čontofalská, O. & Jahn, J.
Baryt z neovulkanitov Pohronskej pahorkatiny
330
Richter, Š., Špaldon, F., Murín, J., Skokanová, Z., Hronský, V., Kročan, J. & Olčák, D.
Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzotilu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami
Study of some structural-textural properties of chrysotile from Jaklovce, Kalinovo and Jasov using the static magnetic, NMR and EPR methods
331
Bondarenková, Z.
Hydrogeologické a hydrogeochemické poznatky z prieskumných prác v Santovke
Hydrogeological and hydrochemical experience from prospection in the Santovka source area
347
Jacko, S.
Recenzia
K. R. Clay – N. J. Price (eds.): Thrust and Nappe Tectonics
362
Turanová, L., Turan, J. & Kobulský, J.
Charakteristika uhličitanovej polohy z vrtu MPV-8 pri Mnišku nad Hnilcom
Characteristics of a carbonate layer in the MPV-8 drill-hole near Mníšek nad Hnilcom (Eastern Slovakia)
363
Matejček, A.
Inžinierskogeologické problémy lokality Ipeľ
372
Květ, R.
Čím se liší geotektonika od strukturní geologie; poruchy primární a sekundární
What are the differences between geotectonics and structural geology; primary and secondary ruptures
373
Maheľ, M.
Akademik Vladimír Zoubek osemdesiatročný
379
Bartalský, J.
Na päťdesiatiny RNDr. Miroslava Slavkaya, CSc.
381
Tkáčik, P. & Bujalka, P.
RNDr. Pavel Ostrolucký päťdesiatročný
382
Franko, Ondrej, Samuel, Ondrej
Štatút udeľovania Medaily J. Slávika SGS
383