Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Salaj, J.
Reflection of paleoclimate in Paleogene sediments of Súľov, Biele Karpaty and Javorníky areas (Slovakia)
Odraz paleoklímy v paleogénnych sedimentoch oblastí Súľova, Bielych Karpát a Javorníkov
Key words: Paleoclimate, paleoenvironment, paleogeography, foraminifers, marine, lagoonal-continental sediments, Paleogene, Western Carpathians, Slovakia
147
Janočko, J.
Centrálnokarpatský paleogénny bazén – vývoj a depozičné systémy
Central-Carpathian Paleogene basin – evolution and depositional systems
Key words: Central-Carpathian Paleogene basin, shallow and deep water deposits, tectonics
159
Knésl, J. & Knéslová, A.
Zlatá mineralizácia v tribečskom rudnom rajóne
The gold mineralization in the Tribeč Mts. ore district
Key words: Carlin-type gold mineralization, exploration activities, geochemical survey, jasperoids, ore district, panning, silicification
181
Háber, M., Novotný, L., Donát, A., Miháľ, F. & Križáni, I.
Výsledky šlichovej prospekcie a vzorkovania korytových sedimentov v centrálnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
The results of heavy mineral prospection and sampling of stream-bed sediments in the central part of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
Key words: Spišsko-gemerské rudohorie Mts., stream sediments, heavy-mineral prospection
191
Bezák, V., Michálek, J. & Kráľ, J.
Sú fylity Kliniska v Nízkych Tatrách hercýnskym príkrovom?
Are phyllites of Klinisko in the Nízke Tatry Mts. a Hercynian nappe?
Key words: Western Carpathians, Nízke Tatry Mts., phyllites, high-grade metamorphites, granitoids, Mesohercynian metamorphism, Neohercynian thrusting
203
Kováč, P. & Bendík, A.
Štruktúrna analýza adnetských vápencov na lokalite Zvolen-Donovaly
Structural analysis of Adnet limestones at locality Zvolen-Donovaly (Western Carpathians)
Key words: strain analysis, Adnet limestones, deformed ammonites, Krížna nappe
207
Salaj, J., Števula, L., Magdolen, P., Puškelová, Ľ. & Holický, I.
Solid hydrocarbons in the Hauptdolomit of the Čachtické Karpaty Mts. (Slovakia)
Tuhé uhľovodíky v hlavnom dolomite Čachtických Karpát (Slovensko)
Key words: solid hydrocarbons, organic geochemistry, Hauptdolomit, Upper Triassic, Čachtické Karpaty Mts., paleogeography, paleoenvironment
211
Lintnerová, O. & Šefčíková, B.
Zachytávanie a uvoľňovanie kovov a síranov oxyhydroxidmi železa v sulfidickom banskom odpade
Iron oxyhydroxides attenuation and release (sorption/desorption) of metals and sulfates in sulfides mine wastes
Key words: acid mine water, iron oxyhydroxides, experiment, attenuation, release, neutralization
219
Hovorka, D., Illášová, Ľ., Števula, L., Dyda, M. & Nevizánsky, G.
Raw material aspects of the Baden culture ceramics: sites Bajč-Vlkanovo, Kamenín and Stránska (Slovakia)
Aspekty použitých surovín v keramike bádenskej kultúry z lokalít Bajč-Vlkanovo, Kamenín a Stránska
Key words: Baden culture ceramics, low (around 600 °C) temperature burning, low quality clays, also older ceramic fragments fabricants
233
Babčan, J., Iró, S. & Ševc, J.
A proposal for the systematics of metastable rhombohedral CaMg-carbonates
Návrh systematiky metastabilných trigonálnych CaMg karbonátov
Key words: CaMg-carbonates ratio of Ca and Mg unstable carbonates
241
DISKUSIA
Kubíny, D.
Prejavy pohorelskej línie v okolí hrončeckého žulového masívu
Demonstrations of Pohorelá line in surroundings of Hronček granite massif
Key words: Pohorelá fault line, Poľana Mts. volcanites, Hronček type granites, Hronček landslide
245

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Andráš, P. & Križáni, I.
Význam disperzných fáz v atmosfére
1
Miko, O.
Recenzia
Dušan Hovorka a Jozef Michalík: O čom hovoria naše vrchy – Geológia pre každého
6
Chmielewská, E.
Ako využívajú environmentálne nerasty v Mexiku?
6
Zlinská, A.
Za RNDr. Petronellou Ončákovou
8
Bedrna, Z.
Životné jubileum RNDr. Eugénie Vaškovskej, CSc.
8