Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Seneš, J.
Coal seams and formations of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 2
Uhoľné ložiská a uhľonosné formácie neogénu mediteránnej tetýdnej a paratetýdnej oblasti; aplikácia výsledkov projektu IGCP č. 25; časť 2
289
Pospíšil, L., Bezák, V., Nemčok, J., Feranec, J., Vass, D. & Obernauer, D.
Muránsky tektonický systém – významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
The Muráň tectonic system as example of horizontal displacement in the West Carpathians
305
Gnojek, I.
K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
Some remarks on the basement of the Krupinská planina Highland according to airborne geophysical data
323
Slavkay, M.
Recenzia
I. Kraus: Kaolíny a kaolinitové íly Západných Karpát. Západné Karpaty, séria Mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza, 13. vyd. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1989
332
Čurlík, J., Forgáč, J. & Veselský, J.
Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu
Reducing geochemical processes in sedimentary rocks of the North Gemeric Permian, Eastern Slovakia
333
Peterec, D.
Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle
Sulphidic ore mineralization on quartz-antimonite veins in the Tinesova dolina Valley near Smolnícka Píla, Eastern Slovakia
345
Hovorka, D.
Recenzia
P. H. Nixon (ed.): Mantle Xenoliths
355
Harman, M., Horváth, I., Števula, L. & Petr, K.
Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho kompexu Banisko (Štiavnické vrchy)
Occurrence of gyrolite and laumontite in rocks of the Banisko intrusive complex, Štiavnické vrchy Mts., Central Slovakia
357
Uher, P.
Recenzia
V. M. Makagon, B. M. Šmakin: Geochimija glavnych formacij granitnych pegmatitov
367
Čech, F.
Recenzia
Helmut Schröcke: Die Entstehung der endogenen Erzlagerstätten. Walter der Gruyter Berlín-New York, 1986
368
Ďurovič, S., Gruber, B., Fejdi, P. & Žák, L.
Československé kryštalografické názvoslovie
Czechoslovak crystallographic terminology
369
Jarkovský, J.
Životné jubileum akademika Bohuslava Cambela
Life jubilee of academic Bohuslav Cambel
379
Michalík, J., Halásová, E., Peterčáková, M., Ožvoldová, L.
Výsledky mikrobiostratigrafického výskumu spodnokriedových uloženín manínskej jednotky na lokalite Butkov (Bratislava 13.4.1989)
379
Veselský, J.
Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc., sedemdesiatročný
Seventy years of doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc.
380
Rozložník, Ladislav
Prof. RNDr. Vendelín Radzo, CSc., šesťdesiatročný
380
Žák, K.
Stabilní izotopy v geotermometrii (Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii, 13.-14. apríl 1989, Zlatá Idka)
381
Kobáčik, M.
Muskovito-peragonitový geotermometer, problémy a prednosti aplikácie na svoroch zo strednej časti subzóny Kohúta (Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii, 13.-14. apríl 1989, Zlatá Idka)
382
Dávidová, Š.
Živcový termometer v minerogenéze (Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii, 13.-14. apríl 1989, Zlatá Idka)
382
Šucha, V.
Význam ílových minerálov ako indikátorov tepelnej histórie sedimentárnych hornín
382
Janák, M.
Geotermometria a geobarometria metapelitov a ich aplikácia na kryštalinikum Západných a Vysokých Tatier (Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii, 13.-14. apríl 1989, Zlatá Idka)
382
Suk, M.
Termometrie a barometrie v geologii (Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii, 13.-14. apríl 1989, Zlatá Idka)
382
Bezák, V., Suk, M.
Príspevok k systematike metamorfných procesov (Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii, 13.-14. apríl 1989, Zlatá Idka)
383
Sztacho, P.
Podmínky vzniku Au-W mineralizace na lokalitě Orlík u Humpolce (na základě studia fluidních inkluzí). (Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii, 13.-14. apríl 1989, Zlatá Idka)
383
Barnet, I.
Sfaleritová geobarometrie a její aplikace na rudních ložiskách
383
Faryad, S. W.
Výsledky používania geotermometrických metód v metamorfitoch oblasti gemerika (Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii, 13.-14. apríl 1989, Zlatá Idka)
383
Dyda, M.
Metamorfné trajektórie, ich dešifrovanie a význam (Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii, 13.-14. apríl 1989, Zlatá Idka)
383
Méres, Š., Hovorka, D.
Aplikácia geotermobarometrie v polymetamorfných komplexoch (Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii, 13.-14. apríl 1989, Zlatá Idka)
383
Jilemnická, L.
Spinelovo-olivínová geotermometrie peridotitů a gaber ranského masivu (Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralógii, 13.-14. apríl 1989, Zlatá Idka)
383
Dobeš, P.
Možnosti interpretace studia fluidních inkluzí
383
Marshalko, Róbert
Seminár Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj
384