Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Varga, I.
Paleoalpine geodynamics of the Western Carpathians
Paleoalpínska geodynamika Západných Karpát
385
Malík, P.
Recenzia
B. A. Bolt – W. L. Horn – G. A. Macdonald – R. F. Scott: Geological Hazards
442
Pospíšil, P., Vass, D., Melioris, L. & Repka, T.
Neotektonická stavba Žitného ostrova a priľahlého územia Podunajskej nížiny
Neotectonics of the Žitný ostrov and adjacent area (Danubian lowland, SW Slovakia)
443
Ivanov, M.
Barytová mineralizácia v kremitých porfýroch severozápadne od Pustého Poľa
Baryte mineralization in a quartz porphyry NE from the Pusté Pole village (Middle Slovakia)
457
Matula, I. & Tréger, M.
Nové indície Sn-zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí
466
Rojkovič, I., Kráľ, J. & Mihalov, J.
Kvantitatívna mineralogická analýza rudnianskeho sulfidického koncentrátu
Quantitative mineralogy of the sulphidic concentrate from the Rudňany deposit (East Slovakia)
467
Hovorka, D.
Poznámky ku genéze varískych magmatitov Západných Karpát
475
Struňák, V.
Ing. Vladislav Pikart päťdesiatročný
477
Herčko, I.
Nové poznatky o vedeckej činnosti Ch. A. Zipsera
479