Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Milicka, J., Pereszlényi, M. & Nagy, A.
Hydrocarbon potential of Northern promontories of the Pannonian Basin System in Slovakia
Uhlovodíkový potenciál severných výbežkov panónskeho panvového systému na Slovensku
351
Curlík, J., Durža, O., Jurkovic, L., Hodossyová, R. & Kolesár, M.
Geogénna kontaminácia chrómom a niklom a „serpentinické“ pôdy v oblasti centrálnokarpatskej paleogénnej panvy východného Slovenska
Geogenic contamination by Cr and Ni and “serpentinic-like” soils in the Central Carpathian Paleogene basin of Eastern Slovakia
365
Petková, K., Lalinská-Voleková, B., Jurkovic, L. & Veselská, V.
Chemické a minerálne zloženie elektrárenských popolov (lokalita Zemianske Kostolany)
Chemical and mineralogical composition of the coal combustion waste (ashes) from the area of Zemianske Kostolany
377
Durža, O., Veselská, V. & Petková, K.
Magnetická susceptibilita a kontaminácia pôd potenciálne toxickými prvkami v okolí Zemianskych Kostolian (Slovensko)
Magnetic susceptibility and soil contamination by potential toxic elements in the Zemianske Kostolany area (Slovakia)
387
Petrák, M., Kucerová, G., Tóth, R., Lalinská-Voleková, B., Šottník, P., Jurkovic, L., Hiller, E. & Vozár, J.
Mineralogické a geochemické hodnotenie materiálu odkaliska Markušovce
Mineralogical and geochemical evaluation of tailing impoundment material at Markušovce locality, Slovakia
395
Andráš, P., Krnác, J. & Matúšková, L.
Rádioaktivita hornín v okolí Pezinka ako kritérium možností ich využitia v stavebníctve
Radioactivity of rocks at the town of Pezinok as criterium for their use in building industry
409
Flaková, R., Ženišová, Z., Ondrejková, I., Krcmár, D., Petrák, M. & Matejkovic, P.
Kontaminácia prírodných vôd, pôd a riecnych sedimentov na opustenom Sb ložisku Medzibrod
Contamination of natural waters, soils and stream sediments in abandoned Sb deposit Medzibrod
419
Hiller, E., Tatarková, V. & Bartal, M.
Long-term sorption behaviour of (4-chloro-2-methylphenoxy) acetic acid and phenanthrene in a cultivated soil
Dlhodobé sorpcné správanie sa kyseliny (4-chlór-2-metylfenoxy) octovej a fenantrénu v obrábanej pôde
431
Rapant, S., Cvecková, V., Dietzová, Z., Fajcíková, K., Letkovicová, M. & Sedláková, D.
Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvatelstva Slovenskej republiky
The impact of geological environment on health status of residents of the Slovak Republic
437
Michalko, J., Bodiš, D., Malík, P., Kordík, J., Fajcíková, K., Grolmusová, Z. & Veis, P.
Potenciálne zdroje strategických množstiev podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji
Potential sources of strategic amounts of groundwater in the Bratislava region
449
†Franko, O., Pereszlényi, M. & Bodiš, D.
Genéza solaniek v juhovýchodnej casti podunajskej panvy
Genesis of the brines in the south-eastern part of the Danube Basin, Slovakia
449

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Jurkovič, L., Slaninka, I. & Durža, O.
Geochémia 2011
Geochemistry 2011
479
Németh, Z., Plašienka, D., Šimon, L., Kohút, M. & Kováciková, M.
10. výrocný predvianocný seminár Slovenskej geologickej spolocnosti Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát
10. Annual Seminar of the Slovak Geological Society New knowledge about geological setting and evolution of the Western Carpathians
480
Šimon, L.
Ján Pettko (1812 – 1890). Prvý slovenský profesor geológie
Ján Pettko (1812 – 1890). First Slovak Professor of geology
498
Šefcík, P.
Osobnost prof. RNDr. Rudolfa Musila, DrSc.
Personality of prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc.
498
Petro, M., Žec, B. & Németh, Z.
30 rokov existencie ŠGÚDŠ – Regionálne centrum Košice a jeho podiel na geologickom výskume východného Slovenska
30th anniversary of ŠGÚDŠ – Regional Centre Košice and its share in the geological research in the Eastern Slovakia
499
Németh, Z.
Z cinnosti košickej pobocky Slovenskej geologickej spolocnosti v roku 2011
The activities of the Slovak Geological Society, branch Košice, in 2011
502
Potfaj, M., Boorová, D., Vlaciky, M., Fordinál, K. & Žecová, K.
12. cesko-slovensko-polská paleontologická konferencia
12th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference
503
Illášová, L.
Recenzia. D. Hovorka, K. Komárek, J. Chrapan: Ako písat a komunikovat (Vademecum zacínajúcich vedeckých a pedagogických pracovníkov)
Review of the publication “How to write and communicate” of the authors Dušan Hovorka, Karel Komárek & Ján Chrapan
504
Kubeš, P.
Na zdravie, Ludo!!!
Greetings to 65th birthday of RNDr. Ludovít Kucharic, CSc.
505
Kucharic, L.
RNDr. Peter Kubeš, CSc.
Greetings to 65th birthday of RNDr. Peter Kubeš, CSc.
507
Broska, I.
Igor Petrík – šestdesiatnik
Greetings to 65th birthday of RNDr. Igor Petrík, CSc.
509
Slavkovský, J.
Za prof. RNDr. Vojtechom Zorkovským (*6. január 1920 – †12. november 2011)
The remembrance of Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský (*6. January 1920 – †12. November 2011)
509
Šimon, L.
Významné životné jubileá clenov Slovenskej geologickej spolocnosti v roku 2012
Significant jubilees of the members of the Slovak Geological Society in 2012
511
Plán cinnosti SGS na rok 2012
Plan of activities of the Slovak Geological Society in 2012
511