Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Mencl, V.
Současné potřeby geotechnického výskumu v inženýrské geologii
1
Fabini, P. & Štrba, F.
Nová metóda skúšania reziduálnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
Residual shear strength of cohesive soils – new method of testing
3
Fussgänger, E.
Poznatky z terénneho výskumu plazivých svahových pohybov travertínových blokov na Spišskom hrade
Knowledge from investigation of creep slope movements of travertine blocks on Spišský hrad castle
15
Fekeč, J.
Meranie svahových pohybov geodetickými metódami
Measurement of the slope movements by geodetical methods
25
Mencl, V.
Příspěvek k statickému vyšetřování svahů při nebezpečí poruch typu plastického vytlačování vrstev
Contribution to static investigation of slopes with a danger of failures of the type of plastic bulging of layers
31
Otepka, J., Menzelová, O. & Mesko, M.
Zosuvné svahy v úseku Hlohovec – Sereď
Slide slopes in the Hlohovec – Sereď section
35
Frnčo, M., Ingr, M. & Sikora, J.
Svahové poruchy v bradlovom pásme pri severnom okraji Žilinskej kotliny
Slope failures in klippen zone at the northern edge of the Žilinská kotlina hollow
59
Bohynik, Július
Seminár o problematike inžinierksogeologického prieskumu pri výstavbe vodohospodárskych a energetických diel
67
Slivovský, Milan
Klasifikácia hornín a horninových masívov v podzemnom staviteľstve (Žilina 18.10.1984)
68
Švasta, M. & Ondrejka, J.
Poruchy železničného telesa širokorozchodnej trate Haniska pri Košiciach – Užhorod v úseku Červený Dvor
Failures of the railway body on broad-gauge railway line Košice – Užhorod, section Červený Dvor
69
Matejček, Anton
Výsledky inžinierskogeologického prieskumu pre vodné dielo Horný Váh I a II (Žilina 18.10.1984)
79
Pospíšil, Lubomil, Schenková, Z., Schenk, V.
Fotolineácie a ich vzťah k ohniskám zemetrasení (Bratislava 8.3.1984)
80
Zeman, Mirek, Holzer, Rudolf
Využitie leteckého a družicového prieskumu v inžinierskej geológii (Bratislava 8.3.1984)
79
Sikora, J. & Hric, V.
Svahová deformácia na štátnej ceste Ilava – Valaská Belá v úseku Homôľka
Slope deformation on the state highway Ilava – Valaská Belá, section Homôľka
81
Andor, L. & Sláma, M.
Sanácia zosuvov vo Vranove nad Topľou
Reconditioning of landslides in Vranov nad Topľou
87
Feranec, Ján
Metódy diaľkového prieskumu Zeme a och doterajšie uplatnenie v ČSSR (Bratislava 8.3.1984)
96