Obsah – Content

Németh, Z., Maglay, J., Petro, Ľ., Stercz, M. & Grega, D., Pelech, O. & Gaál, Ľ.

Neo-Alpine uplift and subsidence zones in the Western Carpathians: Product of kinematic activity on Cenozoic AnD3 (NW-SE and NE-SW) and AnD4 (E-W – subequatorial and N-S – submeridian) regional faults

Neoalpínske zóny výzdvihu a poklesu v Západných Karpatoch: produkt kinematickej aktivity na kenozoických regionálnych zlomoch smeru SZ – JV a SV – JZ v orogenetickej fáze AnD3 a mladších subekvatoriálnych (V – Z) a submeridiánnych (N – S) zlomoch v orogenetickej fáze AnD4

103
Šimon, L., Kollárová, V. & Kováčiková, M.

Neogene volcanics of the Burda mountain range nearby Štúrovo, Slovakia

Charakteristika neogénnych vulkanitov pohoria Burda pri Štúrove, Slovenská republika

117
Rana, H., Thomas, H. & Batri, R.

Geochemical characteristics and tectonic interpretation of garnet mica schists of Patharkhola area in Kumaun Lesser Himalaya, Uttarakhand Himalaya, India

Geochemické charakteristiky a tektonická interpretácia granatických svorov oblasti Patharkhola v Kumaunských Malých Himalájach, Uttarakhandské Himaláje, India

133
Bekényiová, A., Danková, Z., Čechovská, K., Fedorová, E., Nováková, J., Briančin, J., Vizi, L. & Kúšik, D.

Characterization of ochre precipitate loaded with arsenic from mine water and study of its stability by using of leaching tests and sequential extraction analysis: Case study of Zlatá Idka abandoned mine region, Slovak Republic

Charakteristika okrových precipitátov obsahujúcich arzén z banskej vody a štúdium ich stability pomocou lúhovacích testov a sekvenčnej extrakčnej analýzy

143
Čermák, P., Cvečková, V., Hajduk, I., Jurkovič, Ľ. & Rapant, S.

The impact of increased calcium and magnesium content in drinking water on arterial stiffness and the cardiovascular system in humans: A case study in Kokava nad Rimavicou, Slovak Republic

Vplyv zvýšeného obsahu vápnika a horčíka v pitnej vode na arteriálnu tuhosť a kardiovaskulárny systém u ľudí: prípadová štúdia v Kokave nad Rimavicou, Slovenská republika

157