Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M. & Prochaska, W.
Successive replacement of Upper Carboniferous calcite to dolomite and magnesite in Dúbrava magnesite deposit (Western Carpathians, Slovakia)
Postupné nahradenie vrchnokarbónskeho kalcitu dolomitom a magnezitom na ložisku magnezitu Dúbrava
Key words: magnesite, successive replacement, petrology, fluid inclusions chemistry, evaporation trend, seawater, Dúbrava massif, Slovakia
517
Tréger, M. & Baláž, P.
Economic assessment of magnesite and talc deposits in the Slovak Republic
Ekonomické hodnotenie ložísk magnezitu a mastenca v Slovenskej republike
Key words: mineral deposit, reserves/resources, variant reserves computation, economic assessment, cut-off grade, deposit price
527
Bobro, M. & Hančuľák, J.
Influence of Slovak magnesite processing on the environment
Vplyv úpravníctva magnezitu na prostredie na Slovensku
Key words: emissions, immissions, magnesium mineral forms, soil horizon
535
Jenčík, F., Bíreš, J. & Tesfaye, A.
Emission from magnesite production as a source of excessive magnesium intake in ruminants
Emisie z produkcie magnezitu ako zdroj nadmerného príjmu magnezitu prežúvavcami
Key words: magnesium, magnesium emission, ruminants, metabolism and rumen digestion
539
Novek, Z., Csikósová, A., Kameníková, K. & Hricišinová, A.
Development of the magnesite exploitation and elaboration in Slovakia
Vývoj ťažby a spracovania magnezitu na Slovensku
Key words: magnesite exploitation, magnesite elaboration, history of magnesite industry
543
Novek, Z., Csikósová, A., Kameníková, K. & Hricišinová, A.
Historical development of the magnesite plant in Košice
Historický vývoj magnezitového závodu v Košiciach
Key words: magnesite exploitation, magnesite elaboration, historical development
551
Fiori, M. & Grillo, S. M.
Chlorite-talc mineralizations in central Sardinia, Italy
Chloritovo-mastencová mineralizácia v centrálnej Sardínii, Taliansko
Key words: albite-chlorite-talc, metasomatism, Paleozoic, Sardinia
557
Niemelä, M.
Talc-magnesite deposits in Finland
Mastencovo-magnezitové ložiská vo Fínsku
Key words: talc, soapstone, production, Finland
561
Nasedkin, V. V., Krupenin, M. T., Safonov, Yu. G., Boeva, N. M., Efremova, S. V.
& Shevelev, A. I.
The comparison of amorphous (cryptocrystalline) and crystalline magnesites
Porovnanie amorfného (kryptokryštalického) a kryštalického magnezitu
Key words: magnesite, amorphous, crystalline, ultrabasics, carbonate series
567
Gondim, A. C.
Exploration of talc deposits in Paraná State, Brazil
Prieskum ložísk mastenca v štáte Paraná, Brazília
Key words: talc, genesis, control, exploration, environmental impacts, Paraná, Brazil
575
Carvalho, I. G.
The talc-magnesite deposits of Serra das Eguas, Bahia State, Brazil
Mastencovo-magnezitové ložiská v Serra das Eguas, štát Bahia, Brazília
Key words: Brazil, Sao Francisco Craton, Paleoproterozoic, metavolcanosedimentary terranes, Ibitira-Brumado complex, magnesite deposits, Serra das Eguas
579
Mandour, M. A. & Abou Elmaaty, M. A.
Egyptian magnesite and talc deposits: A brief review
Ložiská magnezitu a mastenca v Egypte: stručný prehľad  ……………………. 587
Key words: magnesite, talc, location, qualitative, characteristics, Egypt
587
Abou Elmaaty, M. A., Othman, A. G. M. & Serry, M. A.
Mineralogy and firing characteristics of some Egyptian talc-serpentinite rocks
Mineralógia a tepelné charakteristiky niektorých mastencovo-serpentinitových hornín v Egypte
Key words: talc, serpentinite, mineralogy, microchemistry, microstructure, Eastern Desert, Egypt
591
Hirano, H. & Togashi, Y.
Talc deposits in Japan: A review
Ložiská mastenca v Japonsku: prehľad
Key words: talc, production, industrial mineral, Japan
595
Prasannakumar, V. & Kumar, S. N.
Magnesite and talc – the Indian scenario
Magnezit a mastenec – indický scenár
Key words: India, magnesite, talc, ultramafics, structural control, shear zone
599

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Németh, Z. & Radvanec, M.
Projekt UNESCO a IUGS IGCP 443 v plnom rozbehu
1
Šimon, L.
Zjazd Slovenskej geologickej spoločnosti 2001
Banská Štiavnica – mesto na vulkáne
3
Seminár SGS 22. marca 2001
Kohút, M.
Granitoidné mylonity sparistodolinského typu – odraz kriedovej tektoniky na styku tatrika a veporika
6
Kováčik, M.
Muránske ortoruly – poznámky o tektonike, litológii a polymetamorfnej histórii
6
Plašienka, D.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 2002
7
Elečko, M. & Jetel, J.
Životné jubileum RNDr. Ondreja Franka, DrSc.
9
Mišík, M. & Elečko, M.
Doc. RNDr. Peter Reichwalder, CSc., šesťdesiatročný
10
Veselský, J., Ševčík, P. & Ďurža, O.
Doc. RNDr. Ján Čurlík, CSc., šesťdesiatročný
13