Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Šutora, A., Leško, B., Čverčko, J. & Šrámek, J.
Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
Contribution of geophysics to the solution of geological structure and forecasts of hydrocarbons in SE Slovakia
193
Divinec, Ľ. & Kotuľák, P.
Metalogenetický model Slanských vrchov
Metallogenic model of the Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia
213
Antal, B.
Geochémia niektorých minerálov v slovinsko-gelnickom rudnom poli
218
Ivan, P., Vozár, J.
Mineralógia a geochémia žilných karbonátov slovinsko-gelnického poľa (SGRP)
218
Radvanec, M., Žák, K. & Grecula, P.
Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
Isotopic ratio of 87Sr/86Sr in baryte of Gemericum
219
Korikovskij, S. P., Jacko, S., Boronichin, V. A.
Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
Facial conditions of Variscan prograde metamorphosis in the Lodina complex of Čierna hora crystalline, Eastern Slovakia
225
Jacko, S., Korikovskij, S. P. & Boronichin, V. A.
Rovnovážne asociácie rúl a amfibolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)
Equilibrium assemblages of gneisses and amphibolites of Bujanová complex (Čierna hora), Eastern Slovakia
231
Bartalský, J.
Informácia Ťažba surovín vo svete
Information Exploitation of raw materials in the world
pokračovanie na s. 250
239
Remšík, A., Franko, O., Fendek, M. & Bodiš, D.
Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
Geothermal waters of the Danube and Vienna basins
241
Oružinský, V.
K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
To the position of high silica rocks on copper-porphyry ore deposits
251
Obernauer, Dušan
Seminár Geofyzika a životné prostredie
261
Jurkovičová, H., Vass, D. & Elečko, M.
Bátčanské vápence kišcelu juhoslovenskej panvy
The Bátka limestones in Kiscellian of the South Slovakian Basin
263
Bartalský, J.
Ťažba zlata, diamantov a vybraných druhov surovín vo svete
Exploitation of gold, diamonds and chosen raw materials in the world
pokračovanie na s. 288
272
Forgáč, J., Čurlík, J. & Harman, M.
Rekryštalizácia SiO2 v petrifikovaných drevinách
Silica recrystallization petrified wood
273
Petro, Ľ. & Polaščinová, E.
Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
Exploration-rescue works on the Radvaň nad Laborcom locality, Eastern Slovakia
281
Bartalský, J.
Ing. Arpád Abonyi, šesťdesiatročný
Sixty years of Ing. Arpád Abonyi
287