Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M.
Eklogitizované klinopyroxenické gabro s retrográdnou metamorfózou v pumpellyitovo-aktinolitovej fácii na vrchu Babiná a Ostrá (gemerikum)
Eclogitized clinopyroxene-gabbro with retrograde metamorphism in pumpellyite-actinolite facies on Babiná and Ostrá hills (Gemericum)
Key words: Slovakia, Gemericum, Cpx-metagabbro, ultrahigh-P prograde metamorphism, Fe-pargasite + jadeite + clinozoisite + Sr-epidote, retrograde metamorphism, pumpellyite-actinolite facies, cold type of exhumation, subduction zone
467
Faryad, S. W. & Dianiška, I.
Stupeň alpínskej metamorfózy v horninách staršieho paleozoika gemerika
Alpine overprint in the Early Paleozoic of the Gemericum
Key words: Alpine metamorphism, Early Paleozoic of the Gemericum, Western Carpathians
485
Mišík, M.
Príspevok k litológii a paleogeografii rádiolaritov zo Západných Karpát
Contribution to the lithology and paleogeography of radiolarites in the Western Carpathians
Key words: Western Carpathians, Devonian, Triassic, Jurassic, radiolarites sedimentation, diagenesis
491
Broska, I., Uher, P. & Siman, P.
Na sodík chudobný skoryl a foitit v spišsko-gemerských granitoch
Sodium deficient schorl and foitite in the Spiš-Gemer granite, Eastern Slovakia
Key words: foitite, schorl, tourmaline, granite, Spiš-Gemer Ore Mts., Slovakia, Western Carpathians
507
Marko, F. & Jureňa, V.
Zlomová tektonika východného okraja viedenskej panvy a hrastu Malých Karpát
Fault tectonics at the eastern part of the Vienna basin and the Malé Karpaty Mts. horst
Key words: Vienna basin, faults, flower structures, seismic cross sections, pull-apart basin, Miocene
513
Sitár, V. & Čapo, J.
Karbónska flóra z magnezitového ložiska Dúbravský masív
Carboniferous flora of the Dúbrava Massif magnesite deposit
Key words: Carboniferous macroflora, stratigraphy
525
Hók, J. & Rakús, M.
Deformácie schránok amonitov na lokalite Chtelnica v Brezovských Karpatoch
Deformation of the shells of ammonites in Chtelnica locality (Western Carpathians)
Key words: strain analysis, deformed ammonites, transpression
529
Holocsy, A., Hvožďara, P. & Fejdi, P.
Morfológia kryštálov monazitu – (Ce) z kryštalinika juhozápadného veporika
Crystal morphology, colour and electron microprobe studies of monazite – (Ce) from crystalline complexes of south-western Veporicum (central Slovakia)
Key words: monazite, crystal morphology, electron microprobe analyses, colour varieties, Veporicum
533
Holec, P.
Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) (Proboscidea, Mammalia) od Čiernej Vody
Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) (Proboscidea, Mammalila) from Čierna Voda
Key words: Vertebrata, Mammalia, Pleistocene, Mammuthus primigenius
543
Petro, Ľ., Košťák, B., Polaščinová, E. & Spišák, Z.
Monitoring blokových pohybov v Slanských vrchoch
Block movements monitoring in the Slanské vrchy Mts. (Eastern Slovakia)
Key words: Slanské vrchy Mts., block type deformations, movements monitoring, extensiometer TM-71
549
Vass, D., Pereszlényi, M., Milička, J. & Bartek, V.
Uhlie bukovinského súvrstvia a jeho porovnanie s uhlím pôtorských vrstiev salgótarjánskeho súvrstvia
Characteristics of the Bukovinka Formation coal and its comparison with the coal of the Pôtor Mb. of Salgótarján Formation
Key words: coal, pyrolysis, climate changes, Eggenburgian, Ottnangian
555
Kandera, K. & Lobík, M.
Egeralayta, najväčšie ložisko perlitu v Afrike
Egeralayta, the biggest African perlite deposit
Key words: Djibouti, feasibility study, perlite, Egeralayta deposit
561

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Reháková, D. & Michalík, J.
Zaľadnenie severnej pologule koncom kenozoika – záhadná klimatická zmena
1
Broska, I.
Minerálne analógy v matrixe jadrového odpadu
4
Grecula, P. & Háber, M.
Zlato na Slovensku
5
Reichwalder, P.  Elečko, M.
Správa o činnosti Slovenskej geologickej spoločnosti 
6
Aktivity SGS 9
Hricko, J. & Panáček, A.
61. konferencia a technická výstava Európskej asociácie geovedcov a inžinierov (EAGE) v Helsinkách
7. – 11. júna 1999
11
Jacko, S.
Recenzia
D. Plašienka: Tektonochronológia a paleotektonický model jursko-kriedového vývoja centrálnych Západných Karpát
14
Hovorka, D.
Potrebujeme vydávať slovenskú geologickú bibliografiu?
15
Vass, D.
Zdravica jubilantovi profesorovi Čechovi
16
Ivanička, J. & Elečko, M.
Jubilant RNDr. Jozef Vozár, CSc.
17
Hrašna, M.
Jubilant doc. RNDr. Rudolf Holzer, CSc.
23
Faryad, S. W.
Významné životné jubileum prof. RNDr. Stanislava Jacka, CSc.
26
Andrusovová-Vlčeková, G.
Nikolaj Ivanovič Andrusov (19. 12. 1861 – 24. 4. 1924)
29
Reichwalder, P.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 2000
30
Hovorka, D.
O publikovaní v čase internetu  ………………. GEO 31
31