Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Ďurica, D., Namestnikov, J. G., Galimova, Ľ. V., Streľcová, T. V. & Sviridenko, V. G.
Pre-Neogene development of the Pannonian Basin with reference to the hydrocarbons occurrences
Predneogénny vývoj panónskeho bazénu vo vzťahu k výskytom prírodných uhľovodíkov (v ruštine)
313
Faryad, S. W. & Grecula, P.
Petrografia vulkanitov staršieho paleozoika gemerika v pruhu Mníšek nad Hnilcom – Štós
Petrography of the Lower Paleozoic volcanites of the Gemericum in the Mníšek nad Hnilcom – Štós trip
329
Mišík, Milan
D. Andrusov -O. Samuel et al.: Stratigrafický slovník Západných Karpát. Zv. A-K. 1. vyd. Bratislava, Geologický ústav D. štúra, 1983. 440 s
352
Kramer, V. & Loos, G.
Olivine tholeiites of the North German-Polish depression – sign for an initial rifting?
Olivínové tholeity Severonemecko-poľskej depresie – známka iniciálneho riftingu?
353
Novotný, M. & Holzer, R.
Drsnosť a pevnosť povrchu diskontinuít
Roughness and strength of discontinuity surfaces
359
Varga, I.
Prvé ložisko zeolitu v Československu: výsledky prieskumu klinoptilolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko)
The first zeolite deposit in Czechoslovakia: results of geological exploration of the clinoptilolite tuff in Nižný Hrabovec (Eastern Slovakia)
371
Mikoláš, S.
Nové výsledky úlohy Dúbrava Sb-Matošovec
New results of the Dúbrava Sb – Matošovec prospect
377
Repka, Tomáš, Oslanec, Jozef
Vybrané hydrogeologické problémy ochrany Petržalky (Bratislava 1.12.1983)
381
Babčan, Ján
Problémy teoretického a experimentálneho modelovania v geológii (Bratislava 22.3.1984)
382
Tabák, J.
Keramické vlastnosti korekčného ílu lokality Stupava
Ceramic properties of the Stupava correction clay deposit
383
Klaučo, Stanislav
Použitie matematických metód v hydrogeochémii (Bratislava 13.10.1983)
388
Varcholová, J. & Mihalič, A.
Stavebný kameň z lokality Ruskov-Strahuľka
Building stone from the Ruskov-Strahuľka locality (Eastern Slovakia)
389
Pouba, Z.
Stratimorfní ložiska českého masívu (Bratislava 15.3.1984)
390
Nahálka, A.
Zhodnotenie zostatkovej zásoby surovín pri skončení výroby v stupavskej cementárni
Assessment of residual reserves after the completion of production in the Stupava cement factory
391
Polák, S. & Hanas, P.
Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých Karpatoch (Jablonové, okr. Bratislava-vidiek)
New prospective indice of tungsten mineralization in the Little Carpathians (Jablonové village, Bratislava district)
393
Seminár Aktuálne problémy geologicekj stavby pásma Čiernej hory a priľahlého gemerika 396
Jacko, Stanislav
Súčasný stav a problémy geologickej stavby pásma Čiernej hory (Košice 16.11.1983)
396
Samuel, Ondrej, Franko, Ondrej
Aktivita Slovenskej geologicekj spoločnosti roku 1983
397
Leško, B. & Rudinec, R.
Na päťdesiatiny Ing. Ivana Pagáča, CSc.
401
Porubský, A. & Kullman, E.
Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc., päťdesiatročný
402
Gašparík, J. & Elečko, M.
RNDr. Dionýz Vass, DrSc., päťdesiatročný
403
Slavkovský, Jozef
Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej hory a gemerika v úseku Košické Hámre-Košice (Košice 16.11.1983)
405
Sasvári, Tibor
Geologickoštruktúrne pomery slovinsko-gelnického rudného rajónu (Košice 16.11.1983)
405
Fulín, Miroslav
Predbežné výsledky šlichovej prospekcie pásma Čiernej hory (Košice 16.11.1983)
405
Zacharov, Michal
Základné črty geologicekj stavby západnej časti pásma Čiernej hory (Košice 16.11.1983)
406
Klominský, J.
Austrálie očima ližiskového geologa (Bratislava 26.1.1984)
407