Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, D., Mihalov, J. & Ondrejkovič, K.
Metamorfity amfibolitovej fácie z oblasti Rudnian
Amphibolite facies metamorphites in the Rudňany area (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., West Carpathians)
481
Böhmer, M.
Recenzia
V. I. Birjukov et al.: Racionaľnaja seť predvariteľnoj razvedki
505
Cambel, B. & Khun, M.
Distribúcia a korelácia stopových prvkov v čiernych bridliciach kryštalinika Malých Karpát
Distribution and correlation of trace elements in black shales of the Malé Karpaty Mts. crystalline (SW Slovakia)
507
Dávidová, Š., Macek, J. & Vilinovičová, Ľ.
Príspevok k metodike určovania triklinity draselných živcov röntgenovou difrakciou
Contribution to the methodics of determination of the potashfelspar triclinity using X-ray diffraction
521
Letko, V.
Recenzia
V. D. Lomtadze: Inženernaja geologija – Speciaľnaja inženernaja geologija
528
Horniš, J. & Priechodská, Z.
Použitie ťažkých minerálov pri štúdiu sedimentárneho komplexu Žitného ostrova
Application of heavy mineral analysis to the investigation of sedimentary sequences in the Žitný ostrov area (SW Slovakia)
529
Böhmer, Miloslav
Terciérne vulkanogénne ložiská Západných Karpát a ich rudné prognózy
536
Polák, S. & Rak, D.
Olovené zrudnenie v spodnom triase pri Pezinku a jeho význam pre metalogenetickú interpretáciu
Lead mineralization in quartzite of Lower Triassic age near Pezinok and its significance for metallogenetic interpretation (Malé Karpaty Mts., SW Slovakia)
537
Kužvart, M.
Nerostné suroviny – výhled světa do roku 2000 a dál
542
Matys, M. & Paulíková, E.
Automatizácia hodnotenia laboratórnych skúšok zemín
Automation of laboratory soil tests evaluation
543
Polák, S. & Rak, D.
Zlato v antimonitovom ložisku v Pezinku
Gold in the antimonite deposit at Pezinok (Malé Karpaty Mts., SW Slovakia)
553
Ivanov, M.
K problematike veporíd
To the problems of the Veporides
555
Pícha, František
Staré podmořské kaňony kontinentálních okrajů Tethydy na Moravě
566
Malachovský, P.
Kassiteritovo-scheelitovo-volframitová asociácia v Dlhej doline v Spišsko-gemerskom rudohorí
A cassiterite-scheelite-wolframite association from Dlhá dolina valley, Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia
567
Pulec, M.
Nález scheelitového zrudnenia vo Vajskovej doline (Nízke Tatry)
Occurrence of scheelite mineralization in the Vajsková dolina valley, Nízke Tatry Mts. (Middle Slovakia)
568
Herčko, I.
Z činnosti profesora mineralógie Antona Rupprechta
569
Herčko, I.
Mineralógia a geológia v diele M. Patziera
571
Plško, E.
Doc. RNDr. Ján Jarkovský, CSc., šesťdesiatročný
573
Letko, V.
Recenzia
M. Matula: Geológia a životné prostredie
575