Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bartalský, J.
Tridsať rokov Geologického prieskumu
193
Slavkay, M.
Prognózne plochy meďnatých porfýrových rúd vo východoslovenských neogénnych vulkanitoch
Prognostic areas of porphyry copper ores in volcanites of Neogene age in Eastern Slovakia
195
Hroncová, Z.
Geologickoložiskové hodnotenie južného okraja Kremnických vrchov (Žiarska kotlina)
Economic geological appreciation of the southern marginal area of the Kremnické pohorie Mts.
(Žiarska kotlina basin, Middle Slovakia)
207
Hudáček, J., Brodňanová, E. & Blaško, D.
Geologické problémy a prognózy uhoľných ložísk hornonitrianskej uhoľnej panvy
Geological problems and prospects of coal deposits in the Upper Nitra coal basin
209
Grecula, P. & Együd, K.
Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu Zemplínskych vrchov
Lithostratigraphy of Upper Paleozoic and Lower Triassic strata of the Zemplínske vrchy Mts. (SE Slovakia)
221
Tabak, J.
Geologický prieskum stavebného kameňa lokality Ždaňa-Rakovec
Results of geological prospecting on the Ždaňa-Rakovec building stone deposit (Middle Slovakia)
240
Tözsér, J. & Együd, K.
O možnostiach výskytu alunitu vo východoslovenských neovulkanitoch
On the possibilities of alunite occurrences in the East Slovakian neovolcanites
241
Michel, J.
Zabezpečenie kameniva pre rajónové ťažobne v nedostatkových oblastiach Slovenska
Reserves of stone-aggregate raw materials from new territorial quarring capacities in defficient areas of Slovakia
249
Varga, I.
Tektonika košického magnezitového ložiska
Tectonics of the Košice magnesite deposit
251
Kozáč, J., Očenáš, D., Rusňák, D. & Hoppan, J.
Minerálne zloženie, charakteristické vlastnosti a možnosti využitia zeolitového tufitu z lokality Nižný Hrabovec
Mineralogy, characteristic properties and utilization possibilities of zeolitic tuffite from Nižný Hrabovec (East Slovakia)
263
Lacko, L.
Stav a perspektívy prieskumu dekoračného kameňa na strednom Slovensku
Recent state and outlooks of prospecting for trim-stone reserves in Middle Slovakia
275
Hurný, J.
Zonálny pyrit s obsahom Co, Ni a kobaltín z Gelnickej žily v Gelnici
Zonal cobalt and nickeliferous pyrite and cobaltite from the Gelnica ore vein (Spišsko-gemerské rudohorie Mts.,
Eastern Slovakia)
277
Polák, S. & Hanas, P.
Scheelit v Považskom Inovci
Scheelite in the Považský Inovec Mts.
280
Bartalský, J. & Slavkay, M.
Spomíname na Ing. Jána Slávika, DrSc.
284
Slavkay, M.
Životné jubileum Ing. Marty Abonyiovej
285
Slavkay, M.
Ing. Ivan Kravjanský jubiluje
286
Samuel, O.
Valné zhromaždenie Slovenskej geologickej spoločnosti
287