Nachádzate sa tu

Domov

Geopark - Cho

GEOPARK
Náučno-geologický chodník Paradajs


Na úvod Geoparku

 

     Náučný geologický chodník má charakter expozície situovanej v prírodnom prostredí okolia vrchu Paradajs. Na 19 zastávkach Vám priblíži geologickú stavbu a vývoj Štiavnických vrchov vrátane histórie baníctva a geologických výskumov a vplyvu banskej činnosti na životné prostredie. Kombinácia náučných tabúľ, vzoriek hlavných typov hornín vo forme pyramíd a výhľadov na príslušné územie ponúka jedinečnú možnosť pochopenia geologických a sopečných procesov, ktoré utvárali túto krajinu.
     Celá expozícia je zriadená pozdĺž dobre udržiavaných lesných ciest a chodníkov. Trasa je nenáročná, s možnosťou celoročného využitia (v zime aj na bežeckých lyžiach). Možno ju absolvovať za 1,5 – 3 hodiny, podľa toho, koľko času venujete jednotlivým zastávkam. Dĺžka trasy, ktorá je uzavretým okruhom, je 3,9 km. Prevýšenie trasy je 144m, s najvyšším bodom v jej polovici.


 
Fotopohľady na realitu v prírode

     Okrem náučno-informačnych tabúľ a vzorkových exponátov je na zastávkach č. 2, 3, 8, 13, 17 umiestnených spolu aj 8 fotopanoramatických modulov zobrazujúcich výhľady na krajinu Štiavnických vrchov a ich geologické zloženie. V priebehu trasy sú osadené v teréne početné oddychové lavičky a v polovici trasy, v blízkosti studničky s pitnou vodou je zriadené ohnisko a oddychový altánok. Celkove je možné využiť občerstvenie z 2 studničiek s pitnou vodou.

 

     Kliknutím na čísla jednotlivých zastávok, sa dostanete priamo na náhľad obsahu, ktorý si môžete stiahnuť do svojho počítača. Jendotlivé tabule sú Vám k dispozícii vo formáte približne A2. Veľkosť jednotlivých jpg súborov je v rozmedzí 2 - 3 Mb.

 

 

Zastávka č. 1
Úvodná tabuľa
Štiavnický stratovulkán – najväčšia sopka Karpát

  1a – GEOLÓGIA ŠTIAVNICKÝCH VRCHOV
 • Úvod – zameranie náučného geologického chodníka
 • Pôvodna a súčasná morfológia územia
 • Expozícia a jej trasa v okolí vrchu Paradajs
 • 1b – ŠTIAVNICKÝ STRATOVULKÁN. Najväčšia sopka Karpát

 • Postavenie štiavnického stratovulkánu v geologickej stavbe karpatského horstva a panónskej panvy
 • Vzťah sopečnej činnosti k vývoju Karpát a Panónskej panvy
 • Príčina sopečnej aktivity – vývoj magiem v zemskom plášti a kôre
 • Rekonštrukcia treťohorných sopiek v oblasti stredného Slovenska
Tabuľa 1a
Tabuľa 1b

[ hore]

Zastávka č. 2
Geologická stavba štiavnického stratovulkánu
Geologický vývoj štiavnického stratovulkánu

  2a – GEOLOGICKÁ STAVBA
 • Geologická mapa Štiavnického stratovulkánu
 • Geologický rez strednou časťou štiavnického stratovulkánu
 • 2b – GEOLOGICKÝ VÝVOJ

 • Predkalderové štádium
 • Štádium subvulkanických intrúzií
 • Kalderové štádium
 • Pokaldrové štádium
 • Neskoré ryolitové štádium
 • Záverečné bazaltové štádium
Tabuľa 2a
Tabuľa 2b

[ hore]

Zastávka č. 3
Podložie štiavnického stratovulkánu
Kryštalinikum veporika v podloží vulkanitov

  3a – PODLOŽIE ŠTIAVNICKÉHO STRATOVULKÁNU
 • Morfoštruktúrna schéma podložia stredoslovenských neovulkanitov
 • Geologické jednotky podložia stredoslovenských neovulkanitov
 • Schématický rez centrálnymi Západnými Karpatami (prevýšený)
 • 3b – KRYŠTALINIKUM VEPORIKA V PODLOŽÍ VULKANITOV

 • Štruktúrna schéma centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
 • Čo je to tektonická jednotka veporika?
 • Kryštalinikum veporika v podloží štiavnického stratovulkánu
 • Schéma usporiadania jednotiek podložia centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
 • Rez kryštalinikom masívu Goldbergu
 • Horniny kryštalinika veporika v podloží štiavnického stratovulkánu
Tabuľa 3a
Tabuľa 3b

[ hore]

Zastávka č. 4
GEOLOGICKÁ STAVBA VRCHU PARADAJS A JEHO BLÍZKÉHO OKOLIA

  4 – GEOLOGICKÁ STAVBA VRCHU PARADAJS A JEHO BLÍZKÉHO OKOLIA
 • Geologická mapa okolia náučného chodníka Paradajs
 • Geologické rezy okolím náučného chodníka Paradajs
 • Hodrušsko – štiavnická hrasť v strede štiavnickej kaldery
 • Horninové jednotky budujúce vrch Paradajs a jeho blízke okolie
 • Spodná stavba (predkalderové štádium) štiavnického stratovulkánu
 • Červenostudnianske súvrstvie – spodná časť výplne štiavnickej kaldery
 • Ložná intrúzia (sil) v oblasti vrchu Paradajs a jej vznik
 • Petrografické zloženie andezitového porfýru typu Paradajs
 • Rudné žily v okolí vrchu Paradajs
Tabuľa 4
 

[ hore]

Zastávka č. 5
Mezozoikum veporika v podloží vulkanitov

  5a – MEZOZOIKUM VEPORIKA V PODLOŽÍ VULKANITOV
 • Štruktúrna schéma centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
 • Druhohorné horniny veporika – séria Veľkého boku
 • Schéma usporiadania jednotiek podložia centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
 • 5b – MEZOZOIKUM VEPORIKA V PODLOŽÍ VULKANITOV

 • Stratigrafická kolónka mezozoika veporika
 • Geologická mapa územia južne od Sklených Teplíc
 • Východy druhohorných hornín veporika na povrch – Sklenoteplický „ostrov“
 • Horniny série Veľkého boku v Štiavnických vrchoch
Tabuľa 5a
Tabuľa 5b

[ hore]

Zastávka č. 6
Paleozoikum a mezozoikum hronika v podloží vulkanitov

  6a – PALEOZOIKUM A MEZOZOIKUM HRONIKA V PODLOŽÍ VULKANITOV
 • Štruktúrna schéma centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
 • Schéma usporiadania jednotiek podložia centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
 • Príkrov hronika - na čom leží a aké horniny ho tvoria?
 • 6b – PALEOZOIKUM A MEZOZOIKUM HRONIKA V PODLOŽÍ VULKANITOV

 • Stratigrafická kolónka hronika
 • Horniny hronika v Štiavnických vrchoch
Tabuľa 6a
Tabuľa 6b

[ hore]

Zastávka č. 7
Paleogén v podloží vulkanitov

  7a – PALEOGÉN V PODLOŽÍ VULKANITOV
 • Šťruktúrna schéma centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
 • Paleogénne sedimenty v oblasti štiavnických vrchov
 • Geologická mapa územia východne od Vyhní
 • 7b – PALEOGÉN V PODLOŽÍ VULKANITOV

 • Sedimentačný model vnútrokarpatského paleogénu
 • Litostratigrafická kolónka vnútrokarpatského paleogénu
 • Horniny paleogénu v Štiavnických vrchoch
Tabuľa 7a
Tabuľa 7b

[ hore]

Zastávka č. 8
Spodná stavba štiavnického stratovulkánu – I

  8a – SPODNÁ STAVBA – I: VONKAJŠIE SVAHY STRATOVULKÁNU
 • Geologická mapa štiavnického stratovulkánu
 • Vonkajšie svahy štiavnického stratovulkánu v predkalderovom štádiu
 • Geologický rez juhovýchodným svahom štiavnického stratovulkánu
 • Geologický rez západným svahom štiavnického stratovulkánu
 • Geologický rez severovýchodným svahom štiavnického stratovulkánu
 • 8b – SPODNÁ STAVBA – I: VONKAJŠIE SVAHY STRATOVULKÁNU

 • Paleovulkanická rekonštrukcia predkalderového štádia štiavnického stratovulkánu
 • Stratovulkán predkalderového štádia a jeho horniny
 • Korjacký stratovulkán na Kamčatke
 • Rozloženie typov vulkanických hornín na južných svahoch štiavnického stratovulkánu s prechodom do morského prostredia
 • Klasifikácia vulkanoklastických hornín
 • Typické horniny spodnej stavby štiavnického stratovulkánu
Tabuľa 8a
Tabuľa 8b

[ hore]

Zastávka č. 9
Spodná stavba štiavnického stratovulkánu – II

  9a – SPODNÁ STAVBA – II: CENTRÁLNA ZÓNA STRATOVULKÁNU
 • Štruktúrna schéma centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu (kaldery a hodrušsko – štiavnickej hrasti v jej strede)
 • Schématický rez andezitovým komplexom spodnej stavby v centrálnej zóne štiavnického stratovulkánu
 • Spodná stavba (predkalderové štádium) stratovulkánu v jeho centrálnej zóne
 • 9b – SPODNÁ STAVBA – II: CENTRÁLNA ZÓNA STRATOVULKÁNU

 • Štiavnický stratovulkán v závere predkalderového štádia – umiestnenie ložných intruzívnych telies andezitových porfýrov
 • Geologická mapa komplexu andezitov a andezitových porfýrov v severnej časti hodrušsko – štiavnickej hrasti
 • Horniny spodnej stavby v centrálnej zóne štiavnického stratovulkánu
Tabuľa 9a
Tabuľa 9b

[ hore]

Zastávka č. 10
Subvulkanické intruzívne telesá

  10a – SUBVULKANICKÉ INTRUZÍE
 • Štruktúrna schéma hodrušsko-štiavnickej hrasti v centre štiavnického stratovulkánu
 • Vznik a vývoj subvulkanických intrúzií
 • Rez intruzívnym telesom granodioritového porfýru Zlatno
 • Rez intruzívnymi telesami dioritu a granodioritu jv. od Vyhní
 • Schématický rez centrálnou zónou štiavnického stratovulkánu
 • 10b – SUBVULKANICKÉ INTRUZÍE

 • Model umiestnenia subvulkanických intrúzií štiavnického stratovulkánu
 • Vývoj a diferenciácia magmy v plytkom magmatickom kozube
 • Minerálne zloženie hlavných typov alkalicko-vápenátých intruzívnych hornín
 • Hlavné typy intruzívnych telies rozlíšené podľa formy a vzťahu k prostrediu
 • Subvulkanické intruzívne horniny Štiavnického stratovulkánu
Tabuľa 10a
Tabuľa 10b

[ hore]

Zastávka č. 11
Výplň štiavnickej kaldery

  11a – VÝPLŇ ŠTIAVNICKEJ KALDERY
 • Štruktúrna schéma centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
 • Výplň kaldery
 • Schéma stavby výplne kaldery
 • Litologický profil výplne kaldery v severnom svahu Sitna
 • 11b – VÝPLŇ ŠTIAVNICKEJ KALDERY

 • Rekonštrukcia štiavnického stratovulkánu v štádiu poklesu kaldery
 • Vznik kaldier
 • Horniny výplne štiavnickej kaldery
Tabuľa 11a
Tabuľa 11b

[ hore]

Zastávka č. 12
Vrchná stavba štiavnického stratovulkánu

  12a – VRCHNÁ STAVBA
 • Štruktúrna schéma štiavnického stratovulkánu
 • Geologické rezy južným (1-2) a severným (3-4) svahom štiavnického stratovulkánu
 • 12b – VRCHNÁ STAVBA

 • Paleovulkanická rekonštrukcia pokalderového štádia štiavnického stratovulkánu
 • Litostratigrafická kolónka vulkanitov pokalderového štádia v jz. sektore stratovulkánu
 • Litostratigrafická kolónka pokalderového štádia – breznický komplex v severnom sektore stratovulkánu
 • Vývoj paleoúdolí
 • Horniny vrchnej stavby (pokalderového štádia) štiavnického stratovulkánu
Tabuľa 12a
Tabuľa 12b

[ hore]

Zastávka č. 13
Ryolitové vulkanity štiavnického stratovulkánu

  13a – RYOLITOVÉ VULKANITY
 • Štruktúrna schéma centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
 • Sopečná aktivita ryolitov v závere vývoja štiavnického stratovulkánu
 • Paleovulkanická rekonštrukcia štiavnického stratovulkánu v štádiu ryolitového vulkanizmu
 • 13b – RYOLITOVÉ VULKANITY

 • Sopečné formy a produkty ryolitových vulkanitov
 • Extruzívny dóm ryolitu pri Vyhniach
 • Charakteristický erupčný cyklus ryolitových magiem
 • Plíniovský typ vulkanických erupcií
 • Szabóova skala pri Lehôtke pod Brehy
 • Horniny ryolitových vulkanitov
Tabuľa 13a
Tabuľa 13b

[ hore]

Zastávka č. 14
Bazaltové vulkanity v oblasti štiavn. stratovulkánu

  14a – BAZALTOVÉ VULKANITY
 • Štruktúrna schéma štiavnického stratovulkánu
 • Alkalicko–vápenaté bazaltové vulkanity
 • Bazaltové vulkanity Štiavnických vrchov
 • Horniny alkalicko-vápenatého bazaltového vulkanizmu
 • 14b – BAZALTOVÉ VULKANITY

 • Alkalické bazaltové vulkanity
 • Vulkán Putikov vŕšok pri Novej Bani
 • Vulkanické neky pri Banskej Štiavnici
 • Lávové prúdy pri Dobrej Nive a Devičí
 • Horniny alkalického bazaltového vulkanizmu
Tabuľa 14a
Tabuľa 14b

[ hore]

Zastávka č. 15
Mineralizácie predkalderového a kalderového štádia

  15a – MINERALIZÁCIE PREDKALDEROVÉHO A KALDEROVÉHO ŠTÁDIA
 • Mapa ložísk a výskytov mineralizácií predkalderového štádia štiavnického stratovulkánu
 • Vysokosulfidačný hydrotermálny systém Šobova
 • Ložisko magnetitových skarnov Vyhne – Klokoč
 • 15b – MINERALIZÁCIE PREDKALDEROVÉHO A KALDEROVÉHO ŠTÁDIA

 • Prežilkovo / impregnačná polymetalická mineralizácia na Rozália bani
 • Au mineralizácia na Bani Rozália v Hodruši

   

 • Skarnovo – porfýrová Cu mineralizácia na lokalite Zlatno
 • Mineralizácia typu horúcich prameňov na lokalite Dekýš
 • Dve štádia vývoja hydrotermálnych systémov vo vzťahu k subvulkanickým intrúziám
Tabuľa 15a
Tabuľa 15b

[ hore]

Zastávka č. 16
Drahokovové a polymetalické rudné žily pokalderového štádia

  16a – RUDNÉ ŽILY POKALDEROVÉHO ŠTÁDIA
 • Žilné štruktúry v Štiavnických vrchoch
 • Žilné štruktúry vo východnej časti banskoštiavnického – hodrušského rudného poľa
 • Žilné štruktúry v západnej časti banskoštiavnického – hodrušského rudného poľa
 • 16b – RUDNÉ ŽILY POKALDEROVÉHO ŠTÁDIA

 • Vznik epitermálnych rudných žíl
 • Žilné štruktúry vo východnej časti pukanecko- novobanského rudného poľa
 • Žilné štruktúry v západnej časti pukanecko- novobanského rudného poľa
Tabuľa 16a
Tabuľa 16b

[ hore]

Zastávka č. 17
História baníctva v Štiavnických vrchoch

  17a – HISTÓRIA BANÍCTVA V ŠTIAVNICKÝCH VRCHOCH
 • Historické erby a pečate
 • 17b – BANSKÁ AKADÉMIA, HISTÓRIA MONTANISTYCKÝCH VÝSKUMOV

Tabuľa 17a
Tabuľa 17b

[ hore]

Zastávka č. 18
História geologického výskumu a prieskumu

  18a – HISTÓRIA GEOLOGICKÉHO VÝSKUMU A PRIESKUMU
 • Obdobie do roku 1918
 • Rozvoj poznania v súvislosti so založením banskej akadémie
 • Vedecká expedícia F.S.Beudanta
 • Založenie Katedry geológie, paleontológie a mineralógie
 • Medzivojnové obdobie (1918 – 1939)
 • Obdobie zostavenia prehľadnej geologickej mapy
 • 18b – HISTÓRIA GEOLOGICKÉHO VÝSKUMU A PRIESKUMU

 • Obdobie systematického geologického a ložiskového výskumu a prieskumu po roku 1963
 • Geologické mapovanie a paleovulkanická rekonštrukcia
 • Ložiskový výskum a prieskum
 • Geofyzikálny prieskum
 • Výskum geofaktorov životného prostredia
Tabuľa 18a
Tabuľa 18b

[ hore]

Zastávka č. 19
Vplyv baníctva na životné prostredie

  19 – VPLYV BANÍCTVA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 • Ťažba rúd
 • Vplyv ťažby a spracovania rudy na vodu, sedimenty a pôdu
 • Schéma Štiavnicko- hodrušského rudného obvodu
 • Zmeny povrchu terénu
 • Fauna a flóra Štiavnických vrchov a jej ovplyvnenie banskou činnosťou
Tabuľa 19
 

[ hore]