Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry pre účely výskumu a vývoja v reg.centrách ŠGÚDŠ v SNV a KE (MaSTI)

Operačný program: OP VaV
Dátum začatia projektu: 1.10.2012
Dátum ukončenia projektu: 30.9.2014
ITMS: 26210120011
Web stránka projektu/odkaz:

 

Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK

Operačný program: OP VaV
Dátum začatia projektu: 1.11.2010
Dátum ukončenia projektu: 28.2.2014
ITMS: 26240220059
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/zranitelnost/

 

Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov (ISSOP)

Operačný program: OP VaV
Dátum začatia projektu: 1.2.2010
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2014
ITMS: 26220220066
Web stránka projektu/odkaz:

 

EKOTECHNOLÓGIA VYHĽADANIA A HODNOTENIA NÁHRADNÝCH ZDROJOV PITNÝCH PODZEMNÝCH VÔD, PILOTNÉ ÚZEMIE BSK

Operačný program: OP VaV
Dátum začatia projektu: 1.11.2009
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2012
ITMS: 26240220003
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/nahradnezdrojevody/

 

Výskum dopadu klimatickej zmeny na dostupné množstvá podzemných vôd v SR a vytvorenie expertného GIS

Operačný program: OP VaV
Dátum začatia projektu: 1.11.2009
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2012
ITMS: 26220220002
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/vodyaklima/