03 logo OP VV

Riadiaci orgán:   Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR

Webové sídlo:   www.minedu.sk/OPVV

Sprostredkovateľský orgán: Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ /Výskumná agentúra  

Webové sídlo:   www.asfeu.sk 

Centrálny koordinačný orgán: http://www.nsrr.sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/

web_oddelovac

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry pre účely výskumu a vývoja v reg.centrách ŠGÚDŠ v SNV a KE (MaSTI)
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Daniela Mackových, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.10.2012
Dátum ukončenia projektu: 30.9.2014
ITMS: 26210120011
Výška NFP: 2 866 471,78 EUR
Čerpaná suma: 2 821 239,43 EUR
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jaromír Švasta, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.11.2010
Dátum ukončenia projektu: 28.2.2014
ITMS: 26240220059
Výška NFP: 916 874,92 EUR
Čerpaná suma: 871 195,22 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/zranitelnost/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov (ISSOP) – partner projektu
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ:
Dátum začatia projektu: 1.5.2010
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2014
ITMS: 26220220066
Prijímateľ: ESPRIT, spol. s r.o.
Výška NFP – partnera: 727 923,60  EUR
Čerpaná suma:
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

EKOTECHNOLÓGIA VYHĽADANIA A HODNOTENIA NÁHRADNÝCH ZDROJOV PITNÝCH PODZEMNÝCH VÔD, PILOTNÉ ÚZEMIE BSK
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Juraj Michalko, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.10.2009
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2012
ITMS: 26240220003
Výška NFP: 329 923,80 EUR
Čerpaná suma: 245 487,05 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/nahradnezdrojevody/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Výskum dopadu klimatickej zmeny na dostupné množstvá podzemných vôd v SR a vytvorenie expertného GIS
Operačný program: OP VaV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Malík, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.11.2009
Dátum ukončenia projektu: 30.4.2012
ITMS: 26220220002
Výška NFP: 329 545,76 EUR
Čerpaná suma: 312 467,05 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/vodyaklima/
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)