efrr_vertical

Riadiaci orgán:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Webové sídlo:    www.op-kzp.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Webové sídlo:   www.sazp.sk

Úrad vlády Slovenskej republiky: www.partnerskadohoda.gov.sk

web_oddelovac

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1 časť
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Igor Slaninka, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.10.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2021
ITMS: 310011B426
Výška NFP: 3 970 279,59 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Ing. Daniela Mackových, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.4.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2022
ITMS: 310011BA874
Výška NFP: 4 328 665,22 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Peter Malík, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.4.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.3.2023
ITMS: 310031N706
Výška NFP: 3 529 146,36 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Pavel Liščák, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.1.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310031N708
Výška NFP: 3 522 811,49 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 1. etapa

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Eduard Mašlár
Dátum začatia projektu: 1.5.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.1.2019
ITMS: 310031N709
Výška NFP: 343 088,19 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa

Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Ingrid Mašlárová
Dátum začatia projektu: 1.5.2019
Dátum ukončenia projektu: 31.10.2020
ITMS: 310030V878
Výška NFP: 605 714.12 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Monitoring svahových deformácií
Operačný program: OP KŽP
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Mgr. Peter Ondrejka, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.1.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2023
ITMS: 310031N710
Výška NFP: 2 624 777,41 EUR
Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)