02 logo OPZP

Riadiaci orgán:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Webové sídlo:    www.opzp.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Webové sídlo:   www.sazp.sk 

Centrálny koordinačný orgán: http://www.nsrr.sk/narodny-strategicky-referencny-ramec-2007-2013/

web_oddelovac

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR (MEZ)
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.4.2012
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2015
ITMS: 241400110231
Výška NFP: 7 985 920,00
Čerpaná suma: 6 868 965,90 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných vodách SR (HYDRO)
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Daniela Mackových,. CSc.
Dátum začatia projektu: 1.4.2012
Dátum ukončenia projektu: 30.11.2015
ITMS: 24110110160
Výška NFP: 1 662 596,95 EUR
Čerpaná suma: 1 637 563,77 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)

Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Daniela Mackových,. CSc.
Dátum začatia projektu: 1.1.2008
Dátum ukončenia projektu: 30.6.2012
ITMS: 24110110004
Výška NFP: 1 300 950,34 EUR
Čerpaná suma: 936 690,11 EUR

Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží
Operačný program: OP ŽP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Dátum začatia projektu: 1.12.2008
Dátum ukončenia projektu: 31.1.2011
ITMS: 24140110007
Výška NFP: 114 312,52 EUR
Čerpaná suma: 113870,12 EUR
Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu (KF)