Vysvetlivky
k základnej hydrogeologickej
a hydrogeochemickej mape
Muránskej planiny v mierke 1:50 000

Jaromír ŠVASTA, Igor SLANINKA, Peter MALÍK,
Silvia VOJTKOVÁ, Rastislav VOJTKO
Príloha 1: Základná hydrogeologická mapa Muránskej planiny v mierke 1 : 50 000
Príloha 2: Základná hydrogeochemická mapa Muránskej planiny v mierke 1 : 50 000
Príloha 3: Zoznam dokum. výverov podzemných vôd s jednor. zameraním výdatnosti a vybraných fyz.-chem. parametrov
Príloha 4: Zoznam dokum. výverov podzemných vôd s dlhod. zameraním výdatnosti a vybraných fyz.-chem. parametrov
Príloha 5: Zoznam dokumentovaných hydrogeologických vrtov
Príloha 6: Mapy hydrogeologickej dokumentácie 1 : 25 000
Príloha 7: Chemické analýzy podzemných vôd
Príloha 8: Výsledky analýzy – makroprvky (1. časť)
Príloha 9: Výsledky analýzy – makroprvky (2. časť), skrátené
Príloha 10: Výsledky analýzy – stopové prvky