Nachádzate sa tu

Domov

Slovak Geological Magazine

logo MS
  

     Počas existencie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra sa náš ústav významným podielom pričinil o poznanie geologickej stavby Západných Karpát ako aj o pokrok aplikovaných geologických vied na Slovensku. Vďaka širokej spolupráci s ďalšími slovenskými geologickými organizáciami a inštitúciami sú kvalitné geologické informácie z územia Slovenskej republiky poskytované širokej odbornej i laickej verejnosti. V rámci domácich projektov je však veľká časť vedeckých poznatkov publikovaná len v slovenskom jazyku. S narastajúcim zapájaním sa ŠGÚDŠ do medzinárodných projektov vznikla požiadavka poskytovať relevantné geologické informácie z územia Slovenska aj v anglickom jazyku. Geologická verejnosť tak popri už etablovaných časopisoch Geologica Carpathica a Mineralia Slovaca dostala k dispozícii v roku 1995 nové periodikum Slovak Geological Magazine (v anglickej mutácii), a to s publikovaním najnovších výsledkov základného a regionálneho geologického výskumu ako aj aplikovaného výskumu (hydrogeológia, environmentálna geochémia, inžinierska geológia, geotermálna energia, ložisková geológia) na území Slovenska. V súčasnosti sa odborníci z ŠGÚDŠ významne podieľajú na riešení medzinárodných vedeckých EÚ projektov. Zintenzívnilo sa tiež zapojenie ústavu do aktivít organizácie EuroGeoSurveys. Uvedené zahraničné aktivity poukázali na nevyhnutnosť sprostredkovania kvalitnej geologickej informácie v anglickom jazyku, ktorá bude odpovedať na nové výzvy v záujme vytvorenia spoločnej Európskej bázy geologických poznatkov. V súčasnostitažisko periodika Slovak Geological Magazine (od roku 2013 v inovovanej forme) spočíva v sprístupňovaní prierezových vedecko-technických informácií vychádzajúcich z výsledkov nosných projektov ústavu a iných geologických inštitúcií a z nových trendov vyplývajúcich z požiadaviek spoločnosti.