Nachádzate sa tu

Domov

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť

     Úvod

     Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období 2016-2021 geologickú úlohu „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť "(v skratke ZMEZ1). Projekt je riešený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) (kód výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-4, zverejnenej 11.9.2015).

     Cieľ geologickej úlohy
     Hlavným cieľom geologickej úlohy ZMEZ1 je zabezpečenie monitorovania vybraných environmentálnych záťaží (ďalej ako EZ) na Slovensku. Geologická úloha napĺňa programové ciele vlády Slovenskej republiky, ktoré sú definované v dokumente Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016-2021 a nadväzuje na výsledky úloh MŽP SR, ktoré boli na Slovensku riešené v rokoch 2012-2015 v rámci Operačného programu životné prostredie:
     Monitorovanie EZ na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,
     Prieskum EZ na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,
     Sanácia EZ na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,
     Pravdepodobné EZ – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky.
     Ďalšie informácie o konkrétnych lokalitách EZ je možné získať na stránke SAŽP, ktorá prevádzkuje informačný systém o EZ (http://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system).

     Postup riešenia úlohy
     Postup riešenia geologickej úlohy je v súlade s relevantnými právnymi predpismi SR a EÚ, najmä Zákonom č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) a so Smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, Smernicou 2006/118/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006, o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a Spoločnou implementačnou stratégiou pre Rámcovú smernicu o vodách. EZ je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody (§ 3 písm. s) zákona č. 569/2007 Z. z.). Vybrané lokality predstavujú rôzne typy EZ, ako napríklad neriadené skládky odpadov, priemyselné areály, miesta starých ekologických havárií, haldy a odkaliská, atď. v rôznych geologických podmienkach, ktoré si vyžadujú individuálny špecifický prístup riešenia.
     Z praktického hľadiska sa budú v rámci riešenia ZMEZ1 realizovať rôzne druhy terénnych geologických a v menšej miere geologicko-technických prác. Dôležitou súčasťou realizácie monitorovania na konkrétnych lokalitách je dialóg a spolupráca s vlastníkmi dotknutých pozemkov, príp. inými relevantnými subjektmi (napr. OÚŽP, samospráva, zainteresované fyzické osoby).
     □ Základ prác tvorí realizácia monitoringu v stanovenej existujúcej monitorovacej sieti, podľa vypracovaného programu monitorovania – ten pozostáva najmä z pravidelných terénnych meraní, odberov vzoriek najmä vôd, ale prípadne aj pevných materiálov (zemín, hornín), príp. iných typov vzoriek. Frekvencia vzorkovania bude v rozmedzí od 2 až 4 krát ročne, v závislosti na potrebách lokality Vzorky sa následne analyzujú a výsledky sa vyhodnocujú. Účelovo sa bude realizovať doplnkový odber vzoriek, či realizácia iných doplnkových neinvazívnych meraní.
     □ Technické práce budú realizované v obmedzenej miere v rámci účelového dobudovania monitorovacej siete na začiatku realizácie úlohy pre niektoré vybrané environmentálne záťaže a zahŕňajú vŕtanie malého množstva nových monitorovacích vrtov s hĺbkou zväčša do 10 až 20 m. Pri lokalizácii a realizácii vrtov sa zvlášť starostlivo komunikuje s vlastníkmi dotknutých pozemkov (príp. inými zainteresovanými osobami) tak, aby sa dosiahol obojstranne prijateľný konsenzus. Nové technické práce na lokalite nadviažu na existujúci monitorovací systém a doplnia jeho funkcionalitu.
     Realizácia projektu ZMEZ1, prostredníctvom monitorovania siete objektov na lokalitách a následného zhodnotenia dosiahnutých výsledkov monitorovania, umožní potrebné účelové posúdenie aktuálneho stavu znečistenia (včítane zhodnotenie trendov vývoja znečistenia) a predbežného zhodnotenia rizika na vybraných EZ. V rámci geologickej úlohy sa bude monitorovať 83 lokalít rozmiestnených po celom Slovensku (Obrázok č.1). Zoznam konkrétnych lokalít je uvedený v Tabuľke č. 1. Pre každú lokalitu je určený riešiteľ koordinujúci práce na konkrétnej lokalite. Každoročne sa budú výsledky sumarizovať prostredníctvom ročných priebežných správ. V roku 2021 sa tento projekt ukončí vypracovaním správy, ktorá bude zahŕňať uceleným spôsobom spracované informácie o sledovaných EZ a základné odporúčania pre ďalší postup na lokalitách. Tieto informácie pomôžu dotknutým osobám, štátnym inštitúciám a samospráve v rozhodovaní o postupe pri riešení problému jednotlivých EZ (napr. redukovať, príp. ukončiť monitorovanie, navrhnúť sanáciu, odporučiť vykonanie podrobného prieskumu). Po ukončení projektu MEZ (koniec roku 2021) sa na vybraných lokalitách predpokladá pokračovanie monitorovania, podľa odporúčaní vychádzajúcich z výsledkov úlohy.
 

Obrázok 1 Mapa vybraných environmentálnych záťaží navrhovaných na monitorovanie:
  Tabuľka 1 Zoznam vybraných environmentálnych záťaží na ktorých sa realizuje monitorovanie (v zátvorke je identifikátor IS EZ):

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať nasledovných pracovníkov ŠGÚDŠ v Bratislave:

               RNDr. Igor Slaninka, PhD.
               zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
               Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
               Mlynská dolina 1
               81704 Bratislava
               tel: 02/59375184
               e-mail: igor.slaninka@geology.sk

alebo

               RNDr. Jozef Kordik, PhD.
               zástupca zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy
               Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
               Mlynská dolina 1
               81704 Bratislava
               tel: 02/59375234
               e-mail: jozef.kordik@geology.sk