Nachádzate sa tu

Domov

GIB-GES

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra riešil v období rokov 2007 až 2011, v spolupráci so spoločnosťou Esprit s.r.o. Banská Štiavnica, geologickú úlohu „Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny (GIB-GES)“.

Cieľom projektu bolo vytvorenie multifunkčných využiteľných geologických a hydrogeologických podkladov prvotnej krajinnej štruktúry pre optimálnu ochranu prírody a racionálny krajinný manažment (krajinnoekologické plánovanie) pre celé územie Slovenska. Naplnením tohto cieľa je GIS-ovská reklasifikácia morfologických parametrov a abiokomplexov digitálnej databázy, vytvorenie jednotne ponímaných regionálnych charakteristík morfologickej a geologickej členitosti územia a spracovanie údajov o hladinách a smeroch prúdenia podzemných vôd.

Aplikácia obsahuje mapu úrovní hladín podzemnej vody pod terénom, mapu smerov prúdenia podzemnej vody a databázu inžinierskogeologických a hydrogeologických vrtov.

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 12/2013.
Odborný garant: RNDr. Peter Malík, CSc.;
t.č.: 02/593 75 416; e-mail:peter.malik[at]geology.sk