Nachádzate sa tu

Domov

GeoHazardy

Prírodné hazardy na Slovensku si takmer každoročne vyžiadajú obete na životoch a spôsobujú škody v stámiliónoch EURO. ŠGÚDŠ má eminentný záujem ako organizácia poverená výkonom geologickej služby podieľať sa na postupnom znižovaní zraniteľnosti obyvateľov a oblastí vystavených riziku prírodných hazardov. Na báze prierezovej spolupráce so všetkými sektormi spoločnosti sa ŠGÚDŠ usiluje o poskytnutie informácií, služieb a znalostí o geologických hazardoch na Slovensku. Jedným z cieľov projektu GeoIS bolo postupné vybudovanie Portálu geohazardov.
Na Slovensku registrujeme viacero prírodných hazardov:
- Zosuvy a iné svahové deformácie
- Erózia
- Zemetrasenia
- Neotektonické pohyby
- Krasový proces
- Objemové zmeny hornín
- Podrúbanie územia
- Radónové riziko z geologického prostredia
Príslušné časti Portálu Geohazardov budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať aj na základe Vašich postrehov a podnetov.

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 04/2014.
Pripomienky, alebo otázky adresujte na: mapserver[at]geology.sk.