Nachádzate sa tu

Domov

Stretnutie pracovnej skupiny EUROGEOSURVEYS ku stratégii Európskej siete výskumu (European Research Area Network - ERA NET) na ŠGÚDŠ v Bratislave

V dňoch 15. a 16. novembra 2012 sa uskutočnilo v priestoroch ŠGÚDŠ stretnutie pracovnej skupiny (task force) k stratégii Európskej siete výskumu v rámci EUROGEOSURVEYS (EGS), neziskovej asociácie, združujúcej 33 geologických služieb Európy, ktorej zámerom je podporovať politiky EÚ prostredníctvom geovied, pôsobiť ako poradca EÚ v riešení environmentálnych a socio - ekonomicky orientovaných geotém, ako aj podporovať spoluprácu medzi geologickými službami.
EÚ pri riešení množstva otázok spojených s faktormi smerujúcimi do sféry geovied potrebuje nezávislé odborné „teleso“ schopné promptne reagovať na aktuálne ekologické a surovinové témy. Vývoj v EÚ naznačil, že nie je možné pri riešení problémov a vytváraní odborných postojov oslovovať jednotlivé geologické služby, pretože sa stráca čas a často aj nosná téma problému, ale vzniká potreba mať reprezentatívneho zástupcu tohto odvetvia. Z toho dôvodu bolo zorganizované predmetné stretnutie, ktoré malo za úlohu nastaviť činnosť a kompetencie „budúceho“ subjektu, ktorý by mal fungovať ako Geologická Služba Európy.
Stretnutie, ktoré viedol prezident EGS Marko Komac (súčasný riaditeľ Geologickej služby Slovinska a Viceprezident Medzinárodnej Únie Geologických Vied) sa zúčastnilo 22 zástupcov zo 14 geologických služieb Európy, ktorí diskutovali na aktuálne témy ktoré sú a budú determinujúce pre vývoj na poli geovied do roku 2020, vychádzajúc zo všeobecnej stratégie EÚ. Bolo stanovené ako a kedy budú zainteresované služby zahrnuté do prípravných prác.
V rámci stretnutia bol po úvodnej informácii riaditeľa ŠGÚDŠ o pôsobnosti ústavu Ing. B. Žeca, CSc, vyčlenený blok krátkych prezentácií, charakterizujúci základné činnosti ústavu, ktorými môžme prispievať do riešenia problémov, stojacich pred budúcou geologickou službou Európy. Boli to prednášky na tému základného geologického výskumu a mapovania (Ľ.Hraško, A. Nagy), kritických minerálnych surovín (P. Bačo), hydrogeológie, geotermálnej energie a geochémie (P. Malík), geohazardov (P. Liščák) a geoinformatiky (Š. Káčer).
Účastníkmi stretnutia bolo vysoko hodnotené príjemné pracovné prostredie a organizačné zabezpečenie celej akcie, ktorá si vyžiadala zainteresovanie nielen odborných, ale aj technických a podporných pracovníkov. Všetkým týmto patrí naša vďaka za reprezentáciu našej inštitúcie na medzinárodnej úrovni.
Je to pre nás česť, že etapa nového vývoja EGS bola otvorená na pôde nášho ústavu.

Zoznam osôb na fotografii:

1 Ľudovít Kucharič, oddelenie zahraničných vzťahov ŠGÚDŠ, hovorca
2 Woody Hunter, oficier vonkajších vzťahov EUROGEOSURVEYS
3 Marko Komac, prezident EUROGEOSURVEYS, riaditeľ GS Slovinska, Vice- prezident Medzinárodnej Únie Geologických Vied
4 Patrice Christman, BRGM Francúzsko, riaditeľ útvaru stratégie nerastných surovín
5 Jens Stockmarr, GEUS Dánsko, národný delegát EUROGEOSURVEYS
6 Marek Graniczny, PGI-NRI Poľsko, národný delegát EUROGEOSURVEYS, vedúci oddelenia zahraničných vzťahov
7 Vicky Hards, BGS Veľká Británia, národný delegát EUROGEOSURVEYS
8 Jarmo Kohonen, GTK Fínsko, riaditeľ pre informatiku
9. Josip Halamič, HGI-CGS, Chorvátsko, riaditeľ a národný delegát EUROGEOSURVEYS
10 Paul Boggard, TNO, Holandsko, národný delegát EUROGEOSURVEYS
11 Catherine Truffert, BRGM, Francúzsko, riaditeľ pre výskum
12 Antje Wittenberg, BGR, Nemecko, špecialista pre nerastné suroviny
13 Jan Host NGU, Nórsko, národný delegát EUROGEOSURVEYS
14 Branislav Žec, ŠGÚDŠ, Slovensko, riaditeľ
15 Johny Fredericia, GEUS, Dánsko, riaditeľ
16 Tirza van Daalen, TNO, Holandsko, námestník riaditeľa
17 Peter Seifert, GBA, Rakúsko, riaditeľ
18 Birgit Kuhns BGR, Nemecko, národný delegát EUROGEOSURVEYS
19 Pierre Nehlig, BRGM, Francúzsko, národný delegát EUROGEOSURVEYS
20 Alena Klukanová, ŠGÚDŠ, Slovensko, námestník riaditeľa a národný delegát EUROGEOSURVEYS
21 Boris Malyuk, UKrSGRI, Ukrajina, národný delegát EUROGEOSURVEYS
22 Eleftheria Poyijadji IGME, Grécko, člen expertnej skupiny EUROGEOSURVEYS pre hazardy
23 Luca Demicheli, generálny tajomník EUROGEOSURVEYS, Belgicko
24 Dušan Wunder, ŠGÚDŠ, vedúci oddelenia zahraničných vzťahov


 

15.-16.11.2012