You are here

Home

Useful advices

 

UŽITOCNÉ RADY

     Každý pri turistických vychádzkach, resp. pri prechádzaní našou krajinou, má jedinecnú príležitost pozorovat prejavy, v strednej Európe unikátnej, geologickej stavby Slovenska - napr.:
1. typy povrchu (skalné úžiny, bralá, zosuny, skalné lavice priame alebo sprehýbané ...)
2. rozmanitost hornín, (skaly, štrky, piesky, íly, hliny, pôdy...)
3. organické zvyšky (schránky vodných ulitníkov a lastúrnikov, ich odtlacky, zuholnatené listy, drevo, skameneliny kostí a castí organizmov spolu s ich odtlackami...)
4. lomy, pieskovne, hliniská s pre Vás zaujímavými vyššie uvedenými fenoménmi
5. a ich lokalizáciu (kde sa nachádzajú zaujímavosti Vami videné z hladiska geológie)

     K Vašej bližšej orientácii v geologickej stavbe Slovenska Vám pomôžu geologické mapy a textové vysvetlivky k nim a geologicko-turistické mapy, ktoré sme vydali tlacou. Sme jediným garantom publikovaných geologických máp v mierke 1: 50 000 v rámci rozsiahleho projektu regionálneho geologického výskumu Slovenska prebiehajúcom od zaciatku 70-tych rokov podnes. Bolo tak umožnené sprístupnenie množstva odborných poznatkov širokej odbornej a laickej verejnosti.
     Okrem toho sú Vám v rámci možností správcu Geologického okienka, k dispozícii takmer okamžité informácie o geologických zaujímavostiach, ale tiež geologických výrazoch, pojmoch, geológii všeobecne. Taktiež odkazy na webové stránky špecializovaných pracovísk alebo inštitúcií zaoberajúcich sa rizikami ohrozujúcimi životné prostredie napr. zemetrasenia, záplavy, radónové nebezpecie, zosuny pôdy.... Alebo, našim vedeckým pracovníkom vyvinutú originálnu metódu, poskytujúcu informácie o pôvode a kvalite vín zo stredoeurópskeho vinohradníckeho regiónu....