You are here

Home

Kontakty

EN KONTAKTY

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11
Telefón:   02 / 59375111
Fax:         02 / 54771940
E-mail:      secretary@geology.sk
Web:        www.geology.sk

IÈO:         31753604
IÈ DPH:    SK2020 719646
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Èíslo úètu: 7000390960
Numerický kód ŠP: 8180
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0039 0960
ID klienta: 31122

Regionálne centrum Banská Bystrica
Kynce¾ovská 10
974 01 Banská Bystrica
Telefón:   048 / 4142480
Fax:         048 / 4141654
E-mail:      secretary.bb@geology.sk
Web:        www.geology.sk

Regionálne centrum Košice
Jesenského 8
040 01 Košice
Telefón:   055 / 6250043
Fax:         055 / 6250044
E-mail:      sectretary.ke@geology.sk
Web:        www.geology.sk

Regionálne centrum Spišská Nová Ves
Markušovská cesta 1
052 40 Spišská Nová Ves
Telefón:   053 / 4421241, 4190111
Fax:         053 / 4426709
E-mail:      secretary.snv@geology.sk
                 secretary.gal@geology.sk
Web:        www.geology.sk