Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) je príspevková vedecko-výskumná organizácia, ktorej história siaha do roku 1940. Zabezpečuje výkon štátnej geologickej služby v Slovenskej republike.
     Činnosť ŠGÚDŠ je zameraná na geologický výskum a prieskum, geologické mapy, nerastné suroviny, geologické hazardy, podzemné vody, geotermálnu energiu, geofond (registrácia, zhromažďovanie, evidencia a sprístupňovanie výsledkov geologických prác), elektrónový mikroanalyzátor, izotopovú analýzu, technologické laboratóriá, ústredná geologická knižnica, geoanalytické laboratóriá, tvorbu a využívanie informačného systému v geológii. ŠGÚDŠ vykonáva objektívnu posudkovú, lektorskú, konzultačnú a poradenskú činnosť a spracováva podklady pre orgány štátnej správy.
     Sídlom ŠGÚDŠ je Bratislava. V Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Košiciach sú regionálne centrá.


zriaďovateľ ŠGÚDŠ

Ponuka z nášho portálu

Mapový portál

Deň baníkov

DOD 2015

Odbor geológie

ŠGÚDŠ získal cenu ministra ŽP

Katastrofa vo Vrátnej

Zosuvy na Slovensku

SK - AJ Geologický slovník

Významné geologické lokality

Aktuality