3D geologická mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 500 000

Vytvorenie 3D geologickej mapy Slovenskej republiky z údajov v mierke 1 : 500 000, prípadne 1 : 200 000- oblasti riešenia úlohy: výber mapových podkladov, rešeršné práce, stanovenie modelovaných rozhraní , výber reprezentatívnych tektonických línií, generalizácia podkladov, digitalizácia podkladov a tvorba 3D modelu, verifikácia, testovanie modelu, vyhodnotenie 3D modelovania, vytvorenie 3D tlačeného modelu a tlač…

Čítať viac

3D vizualizácia zdrojových priestorových geologických údajov z územia SR

Cieľom bude 3D vizualizácia zdrojových geologických údajov 3D geologického modelu SR v mierke 1 : 500 000. V rámci riešenia projektu budú digitálne a priestorovo spracované publikované údaje z geologických vrtov a geologických profilov. Vizualizácia bude vytvorená formou web-aplikácie, pričom umožní databázový dopyt pomocou logickej kombinácie atribútov, 3D grafické zobrazovanie výsledkov formou jednotnej legendy a…

Čítať viac

Geologická mapa Strážovských vrchov – východná časť v mierke 1 : 50 000

Na základe terénneho geologického mapovania sú zostavované listy máp v mierke 1 : 25 000 a geologická mapa regiónu v mierke 1 : 50 000 s textovými vysvetlivkami k mape. Mapa bude zohľadňovať výsledky nového geologického mapovania, reambulácie a aj podporných špeciálnych prác. Zostavená mapa bude súčasťou súboru geologických máp Slovenskej republiky zostavovaných v tejto…

Čítať viac

Geologicko-náučná mapa regiónu Medzev – Jasov

Zostavenie a vydanie mapy v mierke 1 : 50 000 so sprievodcom tlačou a elektronicky. Cieľom zostavenia geologickej náučnej mapy je priniesť širokej verejnosti nové poznatky o geologickej stavbe, prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostiach, rôznych možnostiach turistiky v regióne. Mapa bude slúžiť ako podklad pre budovanie geoparku. Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Gazdačko Termín splnenia úlohy /…

Čítať viac

Hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd na území Slovenskej republiky

− Kvalitatívne hodnotenie útvarov podzemnej vody; − Aktualizácia vymedzenia útvarov podzemnej vody; − Charakterizácia útvarov podzemnej vody na základe nových poznatkov; − Aktualizácia pozaďových a prahových hodnôt; − Spracovanie máp útvarov podzemnej vody; − Hodnotenie trendov znečisťujúcich látok v monitorovaných bodoch monitorovacej siete podzemnej vody v spolupráci s SHMÚ. Zodpovedný riešiteľ: D. Bodiš Termín splnenia…

Čítať viac

KRASCAVE – LIFE11

Zavedenie trvalo udrž.využívania podzemnej vody v podzemných vodách SR (Akronym KRASCAVE) Operačný program: LIFE +11 Zodpovedný riešiteľ: P. Malík Dátum začatia projektu: 1.6.2012 Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018 Forma výstupu: Monitorovacia správa, Ročná správa Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/krascave/

Čítať viac