Vedúci odboru: RNDr. Radovan Černák, PhD.

Členenie odboru:

Územie Slovenskej republiky má z geologického hľadiska komplikovanú polyfázovú stavbu. Na malom území je sústredená široká škála unikátnych geologických fenoménov podieľajúcich sa na geologickej stavbe časti Alpsko-karpatskej horskej sústavy predstavovanej na našom území hlavne Západnými Karpatami. Pre dešifrovanie stavby jednotlivých geologických útvarov je nevyhnutný podrobný vedecký výskum prostredníctvom širokého spektra odborných metodík realizovaných vedeckými pracovníkmi odboru. Bez poznania zákonitostí vývoja geologických jednotiek v priestore a čase a podrobnej charakterizácie horninového prostredia nie je totiž možné zodpovedne sa vyjadriť k žiadnym otázkam súvisiacim s ekonomikou národného hospodárstva na akejkoľvek správnej úrovni.

Komplexné geologické informácie sú vyjadrené a voľne dostupné v publikovaných geologických mapách v M 1: 50 000 spolu s textovými vysvetlivkami. Výsledkom 35-ročného úsilia niekoľkých generácií geológov je 85 % pokrytie plochy územia Slovenska uvedenými mapami. Organickou súčasťou geologického mapovania a zostavovania základných a regionálnych geologických máp je aplikácia podporných a špeciálnych metód terénneho a laboratórneho výskumu, najmä problémov stratigrafie, sedimentológie, petrológie a štruktúrnej geológie. Preto je možné zostavovať geologické rezy predstavujúce tretí rozmer mapy, ale aj špeciálne zamerané geologické mapy – odkryté mapy bez kvartérneho pokryvu, mapy predterciérneho podložia, tektonické, štruktúrne, faciálne, paleogeografické a palinspastické mapy. Ale aj účelové mapy pre potreby riešenia iných metód a smerov geologického výskumu v širšom zmysle. Populárno-vedeckú kategóriu predstavujú geologicko-náučné mapy turistickej edície, kde sú vo vzácnej symbióze publikované poznatky o geologických fenoménoch neživej prírody, chránených prírodných výtvoroch spolu s turistickými trasami.

Geologický výskum, spojený s geologickým mapovaním, vytvára základnú poznatkovú bázu geológie, ktorá je predpokladom úspešného riešenia problémov aplikovanej geológie. Geologické mapy sú nevyhnutným podkladom pre prácu našich špecialistov pri zostavovaní hydrogeologických, inžinierskogeologických a hydrogeochemických máp. Pracovníci geologického odboru na ich základe zostavili environmentálne mapy rôzneho tematického zamerania viacerých regiónov Slovenska. Poznatky z geologických máp sú dôležité aj pre pracovníkov oddelenia geofyziky pri interpretácii a reinterpretácii geofyzikálnych údajov komplexne riešiacich hlbinnú stavbu. Bez údajov z geologických máp by naši odborní pracovníci nezostavili mapy rudných, energetických, stavebných a nerudných nerastných surovín so zaradením do príslušných geologických jednotiek.
Geologické mapy rôzneho merítka a zamerania spolu s textovými informáciami sú preto nesmierne dôležité pre hodnotenie a racionálne využívanie surovinových zdrojov, hodnotenie zdrojov termálnych, minerálnych a obyčajných podzemných vôd, riešenia problémov ukladania odpadov, geologických rizík a pod.

Zameranie odboru

Odbor okrem prípravy, koncepcie, koordinácie a kontroly geologických úloh, námetov a projektov a organizačno-administratívneho riadenia, realizuje najmä:

 • komplexný geologický výskum na celom území SR a v spolupráci so zahraničnými inštitúciami aj výskum Západných Karpát na území susediacich krajín,
 • regionálne geologické mapovanie územia SR alebo jeho jednotlivých častí na podklade topo­grafických listov v mierke 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000 a v iných mierkach,
 • zostavovanie tematických a špeciálne zameraných máp (odkryté mapy bez kvartérneho po­kryvu, mapy predterciérneho podložia, tektonické a štruktúrne mapy, faciálne mapy, paleogeogra­fické a palinspastické mapy, geologicko-náučné mapy),
 • zostavovanie geologických máp pre potreby riešenia iných metód a smerov geologického výskumu v širšom zmysle,
 • výskum, prieskum, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie hydrogeologických, geotermálnych a inžinierskogeologických pomerov územia,
 • výskum, prieskum a hodnotenie geologických faktorov ovplyvňujúcich životné prostredie, vrátane vplyvov, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou,
 • výskum vhodných geologických štruktúr na ukladanie rádioaktívnych a nebezpečných odpadov,
 • projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác na overovanie inžinierskogeologických pomerov vybraného územia (výstavba, územné plánovanie, stabilita územia, sanačné opatrenia),
 • regionálny hydrogeologický výskum a prieskum (hodnotenie prognóznych zdrojov podzemných vôd vo väzbe na hydrogeologickú rajonizáciu SR),
 • zisťovanie a hodnotenie primárnych a sekundárnych obsahov a distribúcie prvkov – zložiek v jednotlivých súčastiach abiotickej prírody a ich potencionálny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva,
 • regionálne štúdie rudných surovín, vyhľadávacie prieskumy, metalogenetický výskum a modelovanie ložísk nerastných surovín (metalo­genetic­ké, surovinové a prognózne mapy, vyhodnocovanie kvality nerud­ných surovín, tvorba informačného systému, environmentálne modely ložísk a mineralizovaných zón, úprava a ekonomické využitie nerastných surovín),
 • geneticky založený výskum pravdepodobnosti výskytu akumulácií uhľovodíkov a iných neobnovi­teľných energetických zdrojov v geologických štruktúrach,
 • základný výskum vlastností nerastných surovín, ich mineralogický a technologický výskum (technické a ekonomické podmienky ich využitia),
 • interpretáciu anomálií geofyzikálnych polí a vykonávanie ich merania, zostavovanie geofyzikálnych databáz,
 • priebežné napĺňanie databáz pre geologický informačný systém (GeoIS) v rámci ŠGÚDŠ

Zhrnutie

Výsledky geologického výskumu vyjadrené v geologických mapách najrôznejšieho zamerania, vysvetlivkách k nim a monograficky spracovaných regiónoch i jednotlivých témach, slúžia ako podklad pre celkovú prognostickú činnosť, najmä:

 • vo sfére výskumu a vyhľadávania nerastných surovín, podzemných vôd a geotermálnej energie
 • v investičných zámeroch v stavebníctve, lesníctve, poľnohospodárstve, najmä pri výbere lokalít výstavby jadrových a vodných elektrární
 • pri riešení úloh ochrany a tvorby životného prostredia a ochranných pásiem prírodných a liečivých zdrojov
 • pri výskume hlbinnej stavby na základe výsledkov geofyziky vrtných prác, diaľkového prieskumu Zeme a leteckej geofyziky s konfrontáciou poznatkov z povrchových metód výskumu
 • vo výchovno-vzdelávacom procese a pre rozvoj geologických vied v širokej sfére základného a aplikovaného výskumu

Kontakt:
RNDr. Radovan Černák, PhD.

Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
Tel.: 02/59375423
E-mail: radovan.cernak@geology.sk