Vedúci oddelenia: Mgr. Dušan Kúšik, PhD.

Hodnotenie ložísk nerastných surovín z geologického, ekonomického a environmentálneho hľadiska:

 

 • vyhodnocovanie a prehodnocovanie surovinového potenciálu SR na základe komplexného hodnotenia ložísk;
 • vypracovávanie celoštátnych a regionálnych štúdií rudných, nerudných a energetických surovín;
 • príprava a spracovanie ročenky Nerastné suroviny SR
 • spolupráca pri tvorbe informačného systému o zdrojoch nerastných surovín Slovenskej republiky;
 • komplexný geologický výskum, prieskum, vyhľadávanie rudných a nerudných surovín, metalogenetický výskum a modelovanie ložísk nerastných surovín;
 • zostavovanie metalogenetických, ložiskových a prognóznych máp;
 • zostavovanie environmentálnych modelov ložísk nerastných surovín;
 • výpočty zásob na ložiskách nerastných surovín a klasifikáciu zásob overených na uvedených ložiskách;
 • prognózne hodnotenie zdrojov nerastných surovín;
 • ekonomické hodnotenie ložísk rudných, nerudných a energetických surovín;
 • sledovanie, zhromažďovanie a spracovanie údajov o zásobách, ťažbe, zahraničnom obchode a podmienkach využívania nerastných surovín, monitorovanie vývoja spotreby a cien nerastných surovín;
 • spolupráca pri tvorbe a aktualizácii surovinovej a energetickej politiky SR;
 • spolupráca pri tvorbe banskej a geologickej legislatívy SR;
 • spolupráca pri spracovaní návrhov na určenie, zmenu a zrušenie CHLÚ;
 • spolupráca s organizáciami geologického výskumu a ťažobnými organizáciami;
 • skúmanie geologickej stavby Západných Karpát geofyzikálnymi metódami;
 • interpretácia geofyzikálnych výsledkov a leteckých meraní a snímok;
 • terénne geofyzikálne merania v rámci riešenia konkrétnych geologických problémov;
 • spolupráca pri hodnotení pôdneho potenciálu;
 • spolupráca s ostatnými geofyzikálnymi pracoviskami doma i v zahraničí;
 • posudkové, poradenské a konzultačné služby.

 Aktuálne riešené projekty:

 • Surovinový potencial SR – analýza a prognózne prehodnotenie vybraných nerastných surovín. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Baláž, PhD.
 • Kritické nerastné suroviny II.  – Preskúmanie možností prítomnosti daných nerastných surovín (zdrojov prvkov) na ložiskách Západných Karpát. Rozšírenie o nové kritické suroviny (B, Cr, kovový Si, magnezity). Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Bačo
 • Potenciálne zdroje surovín na výrobu kovového horčíka – určenie experimentálnych podmienok získavania kovového Mg z rôznych typov magnezitu, odhad parametrov priemyselnej produkcie Mg. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Bačo

 Ukončené projekty:

 • Kritické nerastné suroviny  – preskúmanie možností prítomnosti daných nerastných surovín (zdrojov prvkov) na ložiskách Západných Karpát. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Bačo (2011-2013)
 • Databanka VES – Turčianska kotlina a časť Podunajskej pahorkatiny. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Augustín Gluch (2013)
 • Inventarizácia opustených a uzavretých úložísk ťažobných odpadov predstavujúcich závažné riziko pre zdravie človeka a životné prostredie podľa požiadaviek smernice 2006/21/ES. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľubica Záhorová (2012-2013)
 • Strategické environmentálne suroviny. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Bačo (2007-2010)
 • Analýza palivovo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Baláž, PhD. (2007-2010)
 • Environmentálny výskum a charakteristika ekologických záťaží vo vonkajšom flyši Západných Karpát, oblasť Jablunkovská brázda (ČR) a Kysucké Beskydy (SR). Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Bačo (2007-2010)
 • Využívanie nerastných surovinových zdrojov vo veľkoplošných chránených územiach prírody Slovenskej republiky. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Baláž, PhD. (2004-2007)
 • Reambulácia máp rádioaktivity 137Cs územia Slovenska v M 1 : 200 000 a 1 : 500 000. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Augustín Gluch (2005)
 • Databanka geofyzikálnych meraní – VES. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Augustín Gluch (2006)

 

Výrez z mapy distribúcie ložísk stavebných surovín SR 1: 500 000.

 

Stena lomu na ložisku čadiča Bulhary.

 

Schematický rez ortuťovým ložiskom Merník (klikni na obrázok pre zväčšenie).