Vedúci oddelenia: RNDr. Jozef KORDÍK, PhD.

  • výskum v oblasti hydrogeochémie a geochémie životného prostredia;hydrogeochemické mapovanie územia SR alebo jeho jednotlivých častí na podklade v mierkach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 a v iných mierkach s cieľom zostaviť základné hydrogeochemické mapy v uvedených mierkach a prehľadných mierkach,
  • aplikovaný terénny výskum v oblasti hydrogeochémie a geochémie životného prostredia,
  • geomedicínske hodnotenie distribúcie prvkov a zložiek v jednotlivých súčastiach abiotickej prírody a ich potenciálny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva,
  • výskum distribúcie jednotlivých prvkov a látok v horninách, pôdach, riečnych sedimentoch a prírodných vodách, zisťovanie ich primárneho a sekundárneho pôvodu a procesov, ktoré ich zapríčiňujú,
  • vypracovanie metodík, smerníc a noriem v oblasti environmentálnej geochémie a geológie,
  • geochemický výskum vhodných geologických štruktúr na ukladanie rádioaktívnych a nebezpečných odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch,
  • zostavovanie hydrogeochemických a iných špeciálnych máp rôznych mierok na hodnotenie environmentálnych vplyvov,
  • zostavovanie máp geologických faktorov životného prostredia,
  • spolupráca pri tvorbe geochemického informačného systému,
  • monitorovanie environmentálnych záťaží