Vedúci oddelenia: RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.

Vedecký výskum zahrňuje štúdium kryštalinického sokla (basementu) a mezozoicko-paleogénných sedimentárnych sekvencii. Pracovníci zaoberajúci sa kryštalinikom realizujú výskum najstarších, paleozoických jednotiek podieľajúcich sa na geologickej stavbe Slovenska. Predmetom štúdia sú metamorfované a magmatické horniny väčšinou bez paleontologických zvyškov (okrem nízkometamorfovaných hornín Spišsko-gemerského rudohoria) vo vekovom rozsahu 700 – 250 miliónov rokov (Ma). Vznik týchto hornín sa často odohrával pri orogénnych procesoch v hĺbkach zemskej kôry za vysokých teplôt a tlakov. Výskum týchto hornín sa realizuje v teréne (mapovanie a štruktúrny výskum) spolu s laboratórnymi metódami (mineralógia, petrografia a geochémia = petrológia, ako aj s izotopovou geochémiou a datovaním). Kryštalinické horniny (granitoidy a kryštalické bridlice) budujú hlavne jadrá pohorí a ich mapovanie a výskum je dôležitý aj pre praktické a hospodárske potreby – najmä z hľadiska infiltrácie a prúdenia podzemných vôd, úložísk rádioaktívných odpadov, pri výstavbe tunelov, vodných stavieb atď. Môžu obsahovať zásoby nerudných surovín (grafit, silikáty, mastenec).


Výskum mezozoických a paleogénnych hornín, zabezpečujú špecialisti, ktorí musia byť zároveň aj samostatnými terénnymi pracovníkmi-mapérmi. Pomocou podporných vedných disciplín – paleontológie, sedimentológie, petrografie (litológie) a štruktúrnej geológie vedeckí pracovníci oddelenia skúmajú mezozoické a paleogénne komplexy, ich vnútornú stavbu, tektonickú pozíciu a vývoj jednotlivých geologických komplexov v priestore a čase. Mezozoické horniny budujú najmä obalové a príkrovové sekvencie jadrových pohorí a tektonicky zložité bradlové pásmo. V rámci oddelenia reprezentujú aj špecialisti zaoberajúci sa výskumom geologickej stavby predovšetkým severných oblastí Slovenska, budovaných sedimentmi centrálno-karpatského paleogénu a flyšového pásma. Sedimentárne horniny Slovenska (vápence, dolomity, pieskovce, ílovce) sú miestami aj významnými nerastnými surovinami (na výrobu cementu a vápna), stavebným kamenivom ako aj kolektormi podzemných vôd.

 

 

 

 

 

 

 

Zameranie

 • geologický výskum paleozoických a starších sekvencií na celom území Slovenska
 • geologický výskum mezozoických sekvencií a paleogénu Slovenska
 • podrobný štruktúrny tektonický výskum mapovaných oblastí
 • zostavovanie základných geologických máp topografických listov a geologických máp regiónov Slovenska
 • petrologické a litologické výskumy paleozoických sedimentov, vulkanitov, metamorfitov, magmatických – granitických hornín ako aj mezozoických hornín
 • biostratigrafický výskum pri použití dostupných metód uplatňovaných v sekvenciách paleozoika, mezozoika a paleogénu
 • izotopický výskum a geochémia, spolupráca s oddelením elektrónovej mikroanalýzy pri petrologickom výskume a datovaní hornín
 • spoluprácu v oblasti interpretácie údajov a ich využití pri objasňovaní geologickej stavby a tektoniky študovaných území
 • výskum karbonátových a klastických sekvencií s detailnou petrografiou s využitím prístrojovej techniky izotopických a elektrónoptických metód
 • podrobný štruktúrno-tektonický výskum a interpretácia v základných tektonických jednotkách Západných Karpát,
 • geologické práce súvisiace s realizáciou náročných technických objektov