Vedúci oddelenia: RNDr. Martina Moravcová, PhD.

Širokospektrálne orientovaná práca oddelenia je zameraná na výskum neogénnej sedimentárnej výplne paniev a na oblasti budované stredoslovenskými a východoslovenskými neovulkanitmi. Vedeckí pracovníci oddelenia sa zaoberajú aj  výskumom kvartérnych uloženín celého územia Slovenskej republiky. Okrem terénnych mapovacích prác, využívajú aj poznatky najmä paleontologického, sedimentologického a petrografického výskumu súvisiaceho s úlohami riešenými v oblasti kvartéru, terciéru a neovulkanitov, spolu s problematikou pedogeológie a paleoekológie kenozoika.

 

Zameranie

 • geologický výskum neogénnych a kvartérnych oblastí
 • mapovacie práce a zostavovanie základných geologických máp sedimentárnych sekvencií a vulka­nitov na podklade topografických listov
 • geologický výskum všetkých genetických typov kvartérnych sedimentov
 • zostavovanie odvodených, tematických a geologicko-náučných máp
 • detailné mapy kvartérnych sedimentov pre potreby mestských a miestnych úradov
 • vyhotovovanie kvartérnogeologických podkladov pre potreby územného plánovania
 • morfologický, sedimentárno-petrografický a litologický výskum so zameraním na spraše a fosílne pôdy
 • spoluprácu na výskume nerastných surovín a zostavovanie mapových podkladov na tento účel
 • faciálny, petrologický, vulkanologický a štruktúrno-tektonický výskum neogénu a kvartéru na území Slovenskej republiky v spolupráci s oddeleniami elektrónovej mikroanalýzy a izotopovej geológie
 • biostratigrafické štúdium sedimentárnych hornín na základe fosílnych spoločenstiev organizmov (foraminifer, ostrakódov, mäkkýšov)
 • spoluprácu v oblasti výskumu, vyhľadávania a prognóz nerastných surovín
 • spoluprácu pri hodnotení pôdneho potenciálu, interpretácii geofyzikálnych výsledkov a výsledkov diaľkového prieskumu Zeme a interpretácii leteckých meraní a snímok