Vedúci oddelenia: RNDr. Peter Malík, CSc.

Hydrogeologický a hydrogeotermálny výskum je zameraný na výskum zdrojov obyčajných podzemných vôd, minerálnych a geotermálnych vôd, povrchových a zrážkových vôd, hornín, pôd a na ich využitie a ochranu.

Zahrňuje:

 • regionálny hydrogeologický výskum s hodnotením prognóznych zdrojov podzemných vôd v hydrogeologických štruktúrach v jednotlivých orografických celkoch,
 • vyhľadávací hydrogeologický prieskum spojený s výpočtom prírodných zdrojov a využiteľných množstiev podzemných vôd,
 • zostavovanie základných i účelových hydrogeologických, vytváranie verejne prístupných informačných systémov o podzemných vodách,
 • zostavovanie máp geologických faktorov životného prostredia,
 • zostavovanie máp zraniteľnosti podzemných vôd, máp hydrogeologických hazardov, máp hydrogeologických rizík a máp vodohospodárskeho potenciálu podzemných vôd,
 • riešenie problémov optimálneho využívania a ochrany zdrojov pitných vôd,
 • riešenie úloh matematického modelovania prúdenia podzemných vôd a modelovania šírenia sa znečistenia v podzemných vodách,
 • výskum zákonitostí priestorového rozdelenia hydraulických parametrov hornín,
 • komplexný výskum zdrojov minerálnych vôd, vrátane hodnotenia podmienok pre ich racionálne využívanie a ochranu,
 • hodnotenie perspektívnych oblastí z pohľadu možností získania geotermálnej energie,
 • hodnotenie teplotných, tlakových a hydraulických parametrov kolektorov geotermálnych vôd, prognózneho a overeného tepelno-energetického potenciálu vo vybraných hydrogeotermálnych štruktúrach,
 • zostavenie teplotných a tepelných máp,
 • zostavenie geotermálnej mapy v rôznych miestach,
 • rozvoj nových metód výskumu v hydrogeológii,
 • výskum v oblasti ukladania rádioaktívneho odpadu a CO2 do hlbokých geologických štruktúr.