Oblasť 3D/4D modelovania (4D chápeme ako 3D modelovanie v čase) je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť expertných činností, ktorá v poslednej dobe tvorí takmer neoddeliteľnú súčasť geologických prác. ŠGÚDŠ má štandardné know-how z 3D modelovania v úlohách: a) 3D model Hornonitrianskej kotliny b) 3D model Turčianskej kotliny, c) 3D model terciérnej a kvartérnej výplne na rozhraní Slovenska – Maďarska – Rakúska a Slovinska: projekt TransEnergy.
Vyčerpanie surovinových zdrojov, hľadanie ložísk nerastných surovín vo veľkých hĺbkach, rozvoj a následná aplikácia nových technologických postupov vytvorili účinný tlak na technologický boom v digitálnom 3D/4D modelovaní. Technologický vývoj HW a SW v súčasnosti umožňuje s kvalitne zaškolenými expertmi riešenie aj veľkých projektov s primeranými nákladmi v rozumnom čase.
     ŠGÚDŠ pre potreby ďalšieho rozvoja do roku 2020 a udržania nastúpených trendov radí túto oblasť zaradiť medzi svoje priority. Z tohto dôvodu vzniká nové oddelenie 3D/4D modelovania, ktoré sa týmito cieľmi bude zaoberať. Oddelenie bude súčasťou odboru regionálnej geológie ŠGÚDŠ.

Zameranie:
Na oddelení 3D/4D modelovania budú riešené geologické ulohy:
◦ tvorba komplexných 3D/4D modelov na regionálnej úrovni:
3D geologická mapa SR 1:500 000 (riešenie úlohy do r. 2019), z ktorej predpokladáme generovanie nových problémov a ich
riešenia, napr. 3D hydrogeologické modelovanie (obr.1a, b).
• aplikácia geoštatistických metód: viacpremenné modelovanie s cieľom integrácie viacerých zdrojov geologických informácií
a priestorových údajov pri modelovaní trojrozmernej distribúcie litotypov a pod.
◦ tvorba detailných modelov na vybratých lokalitách:
3D SUB-URBAN geológia (tvorba 3D/4D detailných geologických modelov pre štátnu a verejnú správu pre potreby
mestského plánovania, rozvoja, výstavby; podklady pre investorov). Zostavenie 3D/4D modelov krajských miest (BA, KE, atď.) 1:10000 – 1:25000 pre potreby rozvoja týchto aglomerácií.
3D/4D modelovanie území s environmentálnymi záťažami s využitím aktuálnych multispektrálnach a hyperspektrálnych
snímok, InSAR a LIDAR (mapovanie súčasného stavu, modely šírenia znečistenia, návrhy pre optimálnu lokalizáciu vrtných
prác, podklady pre monitorovacie práce) (Obr.2).
• aplikácia geoštatistiky pre modely geotermálnych štruktúr, špeciálne metódy odhadov a simulácií pre odvodenie pravdepodobnostných rizikových kriviek.
◦ priestorová integrácia a upgrade výsledkov doterajších (2D) geologických prác
◦ účasť na medzinárodných projektoch.
◦ vytvorenie web aplikácií pre prezentáciu 3D/4D modelov pre verejnosť
◦ spolupráca s ostatnými oddeleniami ŠGÚDŠ (odd. hydrogeológie, inžinierskej geológie, geochémie, nerastných surovín).

 

RNDr. Marián Zlocha, CSc.
Vedúci oddelenia 3D / 4D geologického modelovania
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375421
e-mail: marian.zlocha@geology.sk

Obr.1 a) Geologická mapa SR a pred-terciérne podložie v mierke 1:500000, pohľad od SZ. Detail na 3D model Turčianskej kotliny.

 

Obr.1b) Tvorba 3D modelu Turčianskej kotliny

 

Situácia v r. 2014, WorldView-2, „situácia“ – RGB (kanály 5-3-2), detail: odkalisko vľava

 

Situácia v r. 2014, WorldView-2, „Vegetácia“ (kanály 1-4-6), detail: odkalisko vľava

 

Obr.2) Situácia v r. 2014, WorldView-2, „Banské operácie“ (kanály 4-7-6), detail: odkalisko vľava