Počas existencie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra sa náš ústav významným podielom pričinil o poznanie geologickej stavby Západných Karpát ako aj o pokrok aplikovaných geologických vied na Slovensku. Vďaka širokej spolupráci s ďalšími slovenskými geologickými organizáciami a inštitúciami sú kvalitné geologické informácie z územia Slovenskej republiky poskytované širokej odbornej i laickej verejnosti. V rámci domácich projektov je však veľká časť vedeckých poznatkov publikovaná len v slovenskom jazyku. S narastajúcim zapájaním sa ŠGÚDŠ do medzinárodných projektov vznikla požiadavka poskytovať relevantné geologické informácie z územia Slovenska aj v anglickom jazyku. Geologická verejnosť tak popri už etablovaných časopisoch Geologica Carpathica a Mineralia Slovaca dostala k dispozícii v roku 1995 nové periodikum Slovak Geological Magazine (v anglickej mutácii), a to s publikovaním najnovších výsledkov základného a regionálneho geologického výskumu ako aj aplikovaného výskumu (hydrogeológia, environmentálna geochémia, inžinierska geológia, geotermálna energia, ložisková geológia) na území Slovenska. V súčasnosti sa odborníci z ŠGÚDŠ významne podieľajú na riešení medzinárodných vedeckých EÚ projektov. Zintenzívnilo sa tiež zapojenie ústavu do aktivít organizácie EuroGeoSurveys. Uvedené zahraničné aktivity poukázali na nevyhnutnosť sprostredkovania kvalitnej geologickej informácie v anglickom jazyku, ktorá bude odpovedať na nové výzvy v záujme vytvorenia spoločnej Európskej bázy geologických poznatkov. V súčasnostitažisko periodika Slovak Geological Magazine (od roku 2013 v inovovanej forme) spočíva v sprístupňovaní prierezových vedecko-technických informácií vychádzajúcich z výsledkov nosných projektov ústavu a iných geologických inštitúcií a z nových trendov vyplývajúcich z požiadaviek spoločnosti.

Predseda vydavateľskej rady

Igor Slaninka

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

igor.slaninka@geology.sk

 

Vedecký redaktor – hlavný kontakt

Pavel Liščák

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Slovakia

pavel.liscak@geology.sk

telefón: +421 2 59375160

 

Členovia redakčnej rady

Peter Bajtoš, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Spišská Nová Ves

Radovan Černák, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Rastislav Demko, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Ľubomír Hraško, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Róbert Jelínek, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Banská Bystrica

Štefan Káčer, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Dušan Kúšik, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Martina Moravcová, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Igor Stríček, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Jaromír Švasta, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Marian Zlocha, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

 

Vydavateľstvo

Ladislav Martinský

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

ladislav.martinsky@geology.sk

telefón: +421 2 54773233

tiráž

Inštrukcie autorom