Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií

Zlepšenie prevencie zosuvných rizík definovaním zosuvného hazardu v geologickom prostredí budovanom horninami, ktoré patria medzi najviac náchylné na zosúvanie v rámci Slovenskej republiky. Uvedené územie zahrňuje zosuvmi ohrozené pohoria Biele Karpaty a Javorníky, budované flyšovými horninami a časti pohorí Vtáčnik, Slanské vrchy – západ a priľahlá časť Košickej kotliny, budované vulkanickými horninami a neogénnymi sedimentmi a…

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 1. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na 13 socio-ekonomicky významných lokalitách: Babín, Liptovská Štiavnica, Mojšova Lúčka, Lodno, Brehy – Močarina, Lipovany 2, Orovnica, Krivany, Matysová, Bajerovce 1, Rožkovany, Vyškovce, Bardejov – Postajok, Gróner. Zodpovedný riešiteľ: E. Mašlár Termín splnenia úlohy / projektu: 31.1.2019 Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy

Monitoring zosuvných deformácií

Na monitorovanie je navrhnutých 20 socio-ekonomicky najvýznamnejších lokalít – Nižná Myšľa, Handlová, Prievidza-Veľká Lehôtka, Prievidza-Hradec, Prešov (Pod Wilec Hôrkou a Horárska ulica), Kapušany, Veľká Čausa, Ruská Nová Ves, Fintice, Varhaňovce, Vyšná Hutka, Červený Kameň, Ľubietová, Liptovská Štiavnica, Kraľovany, Nižná Hutka, Podhorie, Petrovany a Bardejov, ktoré sa nachádzajú v piatich krajoch Trenčianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom. Monitoring predstavuje významný…