Zobrazujú sa výsledky 97–112 z 126

Západné Karpaty: Geológia č. 13

1.21

Západné Karpaty: Geológia č. 13

(J. Kysela: Mikrofaciálna analýza, typy porozity litavských vápencov a vrchnotriasových dolomitov z podložia viedenskej panvy / Microfacies, porosity types of the Leitha limestones and Upper Triassic dolomites underlying the Vienna basin)