Ocenenie práce zostavovateľov geologickej mapy

Slovenská geologická spoločnosť vyhlásila tradičnú súťaž o najlepšie geologické práce publikované za roky 2018 – 2021. Súťaž koordinoval prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., predseda komisie Slovenskej geologickej spoločnosti na udeľovanie oceňovaní za významné geologické práce. Spomedzi siedmich kategórií navrhovaných prác v IV. kategórii Mapové diela bolo udelené ocenenie za prácu autorov Maglay, J. (ed.), Fordinál,…