Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období 2016-2021 geologickú úlohu „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť „(v skratke ZMEZ1). Projekt je riešený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) (kód výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-4, zverejnenej 11.9.2015).

Hlavným cieľom geologickej úlohy ZMEZ1 je zabezpečenie monitorovania vybraných environmentálnych záťaží (ďalej ako EZ) na Slovensku. Geologická úloha napĺňa programové ciele vlády Slovenskej republiky, ktoré sú definované v dokumente Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016-2021 a nadväzuje na výsledky úloh MŽP SR, ktoré boli na Slovensku riešené v rokoch 2012-2015 v rámci Operačného programu životné prostredie:

  • Monitorovanie EZ na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,
  • Prieskum EZ na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,
  • Sanácia EZ na vybraných lokalitách Slovenskej republiky,
  • Pravdepodobné EZ – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie o konkrétnych lokalitách EZ je možné získať na stránke SAŽP, ktorá prevádzkuje informačný systém o EZ (http://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system).

Postup riešenia geologickej úlohy je v súlade s relevantnými právnymi predpismi SR a EÚ, najmä Zákonom č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) a so Smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, Smernicou 2006/118/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006, o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a Spoločnou implementačnou stratégiou pre Rámcovú smernicu o vodách. EZ je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody (§ 3 písm. s) zákona č. 569/2007 Z. z.). Vybrané lokality predstavujú rôzne typy EZ, ako napríklad neriadené skládky odpadov, priemyselné areály, miesta starých ekologických havárií, haldy a odkaliská, atď. v rôznych geologických podmienkach, ktoré si vyžadujú individuálny špecifický prístup riešenia.
Z praktického hľadiska sa budú v rámci riešenia ZMEZ1 realizovať rôzne druhy terénnych geologických a v menšej miere geologicko-technických prác.Dôležitou súčasťou realizácie monitorovania na konkrétnych lokalitách je dialóg a spolupráca s vlastníkmi dotknutých pozemkov, príp. inými relevantnými subjektmi (napr. OÚŽP, samospráva, zainteresované fyzické osoby).
□ Základ prác tvorí realizácia monitoringu v stanovenej existujúcej monitorovacej sieti, podľa vypracovaného programu monitorovania – ten pozostáva najmä z pravidelných terénnych meraní, odberov vzoriek najmä vôd, ale prípadne aj pevných materiálov (zemín, hornín), príp. iných typov vzoriek. Frekvencia vzorkovania bude v rozmedzí od 2 až 4 krát ročne, v závislosti na potrebách lokality Vzorky sa následne analyzujú a výsledky sa vyhodnocujú. Účelovo sa bude realizovať doplnkový odber vzoriek, či realizácia iných doplnkových neinvazívnych meraní.
□ Technické práce budú realizované v obmedzenej miere v rámci účelového dobudovania monitorovacej siete na začiatku realizácie úlohy pre niektoré vybrané environmentálne záťaže a zahŕňajú vŕtanie malého množstva nových monitorovacích vrtov s hĺbkou zväčša do 10 až 20 m. Pri lokalizácii a realizácii vrtov sa zvlášť starostlivo komunikuje s vlastníkmi dotknutých pozemkov (príp. inými zainteresovanými osobami) tak, aby sa dosiahol obojstranne prijateľný konsenzus. Nové technické práce na lokalite nadviažu na existujúci monitorovací systém a doplnia jeho funkcionalitu.
Realizácia projektu ZMEZ1, prostredníctvom monitorovania siete objektov na lokalitách a následného zhodnotenia dosiahnutých výsledkov monitorovania, umožní potrebné účelové posúdenie aktuálneho stavu znečistenia (včítane zhodnotenie trendov vývoja znečistenia) a predbežného zhodnotenia rizika na vybraných EZ. V rámci geologickej úlohy sa bude monitorovať 83 lokalít rozmiestnených po celom Slovensku (Obrázok č.1). Zoznam konkrétnych lokalít je uvedený v Tabuľke č. 1. Pre každú lokalitu je určený riešiteľ koordinujúci práce na konkrétnej lokalite. Každoročne sa budú výsledky sumarizovať prostredníctvom ročných priebežných správ. V roku 2021 sa tento projekt ukončí vypracovaním správy, ktorá bude zahŕňať uceleným spôsobom spracované informácie o sledovaných EZ a základné odporúčania pre ďalší postup na lokalitách. Tieto informácie pomôžu dotknutým osobám, štátnym inštitúciám a samospráve v rozhodovaní o postupe pri riešení problému jednotlivých EZ (napr. redukovať, príp. ukončiť monitorovanie, navrhnúť sanáciu, odporučiť vykonanie podrobného prieskumu). Po ukončení projektu MEZ (koniec roku 2021) sa na vybraných lokalitách predpokladá pokračovanie monitorovania, podľa odporúčaní vychádzajúcich z výsledkov úlohy.

Obrázok 1 Mapa vybraných environmentálnych záťaží navrhovaných na monitorovanie:

MEZ mapka

Tabuľka 1 Zoznam vybraných environmentálnych záťaží na ktorých sa realizuje monitorovanie (v zátvorke je identifikátor IS EZ): 

12 Dubnica nad Váhom – ZŤS (SK/EZ/IL/271)
33 Kysucké Nové Mesto – NN Slovakia (SK/EZ/KM/315)
35 Zlaté Moravce – bývalý areál Calexu (SK/EZ/ZM/111)
58 Predajná – skládka PO Predajná II. (SK/EZ/BR/74)
59 Predajná – skládka PO Predajná I. (SK/EZ/BR/73)
65 Nové Zámky – rušňové depo – diagnostické stredisko (SK/EZ/NZ/1789)
84 Petrovice – Pšurnovice – ihrisko (SK/EZ/BY/104)
87 Nitra – rušňové depo (Cargo) (SK/EZ/NR/559)
93 Dobšiná – skládka odpadov Bingarten (SK/EZ/RV/779)
97 Ľubietová – Podlipa (SK/EZ/BB/12)
105 Čierne Kľačany – skládka TKO (pod jabloňovým sadom) (SK/EZ/ZM/110)
109 Komárno – Madzagoš (SK/EZ/KN/336)
117 Sliač – letisko – produktovod (SK/EZ/ZV/1129)
124 Kolárovo – Pačérok (SK/EZ/KN/333)
201 Bratislava-Ružinov – Čierny les (SK/EZ/B2/120)
202 Bratislava-Ružinov – Ústredná nákladná stanica (SK/EZ/B2/133)
203 Bratislava-Vrakuňa – Vrakunská cesta -skládka CHZJD (SK/EZ/B2/136)
204 Bratislava-Ružinov – Prístav (SK/EZ/B2/1904)
210 Kysucké Nové Mesto – mestská skládka TKO (SK/EZ/KM/314)
211 Kysucké Nové Mesto – skládka pri SPŠ v meste (SK/EZ/KM/318)
212 Komárno – Harčáš (SK/EZ/KN/335)
213 Poproč – Petrova dolina (SK/EZ/KS/353)
217 Levice – práčovne a čistiarne (SK/EZ/LV/434)
223 Martin – kasárne SNP (SK/EZ/MT/512)

224 Myjava – skládka galvanických kalov -Holičov vrch (SK/EZ/MY/521)
225 Nové Zámky – trakčná napájacia stanica (SK/EZ/NZ/1911)
226 Štúrovo – hlavná železničná stanica (SK/EZ/NZ/598)
227 Považská Bystrica – areál bývalých Považských strojární (SK/EZ/PB/1894)
234 Prešov – Sokolovské kasárne (SK/EZ/PO/1898)
235 Prešov – Duklianske kasárne (SK/EZ/PO/1899)
236 Prešov – letisko (SK/EZ/PO/1907)
237 Poprad – ŽSR – stanica (SK/EZ/PP/1447)
240 Rimavská Sobota – areál po SA -priemyselný park (SK/EZ/RS/1980)
244 Markušovce – okolie – ťažba rúd (SK/EZ/SN/898)
252 Bánovce nad Bebravou – ŽS (SK/EZ/BN/57)
253 Komárno – areál po Sovietskej armáde (SK/EZ/KN/334)
254 Pukanec – skládka kalov Hampoch (SK/EZ/LV/441)
255 Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru (SK/EZ/NM/530)
256 Rimavská Sobota – areál po SA – armáda SR (SK/EZ/RS/1979)
257 Nemšová – vojenský útvar (SK/EZ/TN/945)
258 Bratislava-Ružinov – Na paši č. 4 -chemická čistiareň (SK/EZ/B2/124)
259 Bratislava – Nové Mesto – Tepláreň II -Turbínová – Magnetová ul. (SK/EZ/B3/140)
261 Dežerice – odkalisko VAB (SK/EZ/BN/1926)
265 Bytča – bývalý areál SAD (SK/EZ/BY/89)
266 Bytča – KK NEFT – Bytča – Hrabové (SK/EZ/BY/93)
267 Čadca – SAD (SK/EZ/CA/168)
269 Čadca – AVC – supermarket (SK/EZ/CA/1959)
277 Dubnica nad Váhom – ZVS (SK/EZ/IL/272)
282 Liptovský Mikuláš – Rušňové depo, Cargo a. s. (SK/EZ/LM/1884)
283 Liptovský Hrádok – Rettenmeier Tatra Timber (SK/EZ/LM/403)
284 Liptovský Mikuláš – Velvetex (SK/EZ/LM/410)
285 Levice – ŽSR – okolie nadzemných nádrží (SK/EZ/LV/437)
288 Myjava – areál bývalej SAM (SK/EZ/MY/519)

289 Nové Mesto nad Váhom – rušňové depo (SK/EZ/NM/532)
290 Stará Turá – skládka KO Drahý vrch (SK/EZ/NM/535)
292 Vráble – areál Tesly (TESGAL) (SK/EZ/NR/566)
293 Šurany – bývalý areál ELITEX-u a STS (SK/EZ/NZ/605)
295 Partizánske – ZDA – sklad chemikálií (SK/EZ/PE/639)
296 Prešov – bývalý závod ZPA (SK/EZ/PO/689)
298 Prešov – Solivary (SK/EZ/PO/693)
299 Poprad – ČS PHM – areál SAD (SK/EZ/PP/700)
300 Svit – ČS PHM Hlavná ul. (SK/EZ/PP/709)
303 Ružomberok – areál SCP – závod SUPRA (SK/EZ/RK/747)
304 Ružomberok – areál TEXICOM-u -mazutové hospodárstvo (SK/EZ/RK/748)
307 Lipany – areál ZVL (SK/EZ/SB/808)
308 Holíč – olejové hospodárstvo kotolne (SK/EZ/SI/852)
313 Stará Ľubovňa – SKRUTKÁREŇ – EXIM (SK/EZ/SL/891)
314 Krompachy – Kovohuty (SK/EZ/SN/897)
317 Trenčín – Letecké opravovne (SK/EZ/TN/957)
318 Trenčín – SAD (SK/EZ/TN/959)
319 Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)
328 Vranov nad Topľou – Čemerné – areál tehelne (SK/EZ/VT/1042)
329 Vranov nad Topľou – ČS PHM Dlhá ul. (SK/EZ/VT/1045)
331 Žilina – areál ZVL (SK/EZ/ZA/1067)
332 Žilina – Trnové – odkalisko popolčeka (SK/EZ/ZA/1840)
333 Žilina – Rušňové depo, Cargo a. s. (SK/EZ/ZA/1882)
335 Nová Baňa – areál bývalých Závodov technického skla (SK/EZ/ZC/1077)
336 Žarnovica – areál bývalej Preglejky (SK/EZ/ZC/1081)
337 Zlaté Moravce – rušňové depo (SK/EZ/ZM/1118)
338 Zvolen – armádne objekty (SK/EZ/ZV/1805)
339 Bratislava – Devínska Nová Ves -Kameňolom Srdce (SK/EZ/B4/147)
340 Brezno – ŽSR Brezno (SK/EZ/BR/61)
501 Bratislava – Devínska Nová Ves – skládka odpadov pri Volkswagene (SK/EZ/B4/152)

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať nasledovných pracovníkov ŠGÚDŠ v Bratislave:

RNDr. Igor Slaninka, PhD.
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375184
e-mail: igor.slaninka@geology.sk

alebo

RNDr. Jozef Kordik, PhD.
zástupca zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375234
e-mail: jozef.kordik@geology.sk