Obsah – Content

 

 

PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS 
Szabó, S., Copláková, J., Soták, J., Majerčák, J., Otruba, M.,  Moravanský, D., Mitter, P., Gaži, P., Bučová, J., Grenčíková, A. & Malík, P.

Engineering-geological, geotechnical and hydrogeological parameters of the Soroška tunnel rock sequences
Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery horninového masívu tunela Soroška

101

Lačný, A., Vojtko, R., Méres, Š., Sýkora, M. & Gaál, Ľ.

New structural and lithological concept of the Turňa Unit in the vicinity of Striežovce (Hrušovo village; Revúcka vrchovina Highlands)
Nová štruktúrna a litologická koncepcia turnianskej jednotky v oblasti Striežoviec (obec Hrušovo, Revúcka vrchovina)

125

Pulišová, Z., Soták, J. & Šimonová, V.

Multi-phase development of the faults and joints in the Súľov Conglomerates (Súľovské vrchy Mts., Slovakia): Implications for paleostress history
Viacstupňový vývoj zlomov a  puklín v súľovských zlepencoch (Súľovské vrchy, Slovensko): dôsledky pre paleonapäťovú históriu

137

Pelech, O. & Olšavský, M.

Post-early Eocene backthrusting in the northeastern Strážovské vrchy Mts. (Western Carpathians)
Postranoeocénne spätné násuny v severovýchodnej časti Strážovských vrchov (Západné Karpaty)

149

Bella, P., Gaál, Ľ., Littva, J., Hochmuth, Z., Haviarová, D. & Soták, J.

Moldavská jaskyňa – horizontálny labyrint vytvorený alochtónnymi vodami Bodvy v kontaktnom krase Medzevskej pahorkatiny
Moldavská jaskyňa Cave – a horizontal labyrinth originated by allochthonous waters of the Bodva River in the contact karst of Medzevská pahorkatina Hilly Land, Slovakia

159

Ščerbáková, B., Németh, Z. & Jacko, S.

Estimates of paleostress and paleotemperature conditions from naturally deformed calcite grain aggregates: Examples from Inner Western Carpathians, Slovakia
Odhad paleonapäťových a paleoteplotných podmienok deformácie zŕn kalcitových agregátov: príklady z Vnútorných Západných Karpát

179
Celá publikácia