N MS 49 2
Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS 
Dyda, M., Ružička, P. & Hain, M.
Crystal size distribution (CSD) of titanite inclusions in grossular from a calc-silicate rock in the Malé Karpaty Mts., Slovakia
Distribúcia kryštálových veľkostí (CSD) titanitových inklúzií v grosulári z vápenato-silikátovej horniny Malých Karpát, Slovensko
113
Kováčik, M. & Olšavský, M.
Obliakový materiál vrchnopaleozoických sedimentov hronika v Malých Karpatoch: petrogenetické a provenienčné otázky
Pebble-material of Hronic Upper Paleozoic sediments in the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians): petrogenetic and provenance aspects

125
Žecová, K.
Paleoecology of calcareous nannofossils from Paleogene formations of the Magura Unit in the Western Carpathians
Paleoekológia vápnitých nanofosílií z paleogénnych súvrství magurskej jednotky Západných Karpát

141
Gaál, Ľ., Németh, Z., Bella, P. & Koděra, P.
Caves in magnesite – a rare phenomenon of karstification: The case study from Slovakia
Jaskyne v magnezitoch – vzácny fenomén krasovatenia: príkladová štúdia zo Slovenska

 157
Polák, Ľ., Vlasáč, J., Vrtiška, L. & Mikuš, T.
Cryptomelane, K(Mn4+7Mn3+)O16, from the Dúbravica-Zolnica Fe deposit (North Veporic Unit, Slovak Republic)
Kryptomelán K(Mn4+7Mn3+)O16 z Fe ložiska Dúbravica-Zolnica (severné veporikum)

169
Štyriaková, I., Bekéniová, A. & Štyriaková, D.
The quality improvement of non-metallic raw materials by bioleaching
Zlepšovanie kvality nerudných surovín biolúhovaním

177