Obsah – Content

 

 

PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
McCalpin, J. P., Liščák, P., Jelínek, R., Zorba, M. O. & Santacana, N.
Postglacial deformation history of sackungen on the southern slope of Mount Chabenec, Nízke Tatry Mts., Slovakia
Postglaciálna deformačná história hlboko založených svahových deformácií na južnom svahu Chabenca, Nízke Tatry, Slovensko
1

Hók, J., Pelech, O., Teťák, F., Németh, Z. & Nagy, A.
Outline of the geology of Slovakia (W. Carpathians)
Prehľad geologickej stavby Slovenska

31

Spišiak, J., Vetráková, L., Mikuš, T., Chew, D., Ferenc, Š., Šimonová, V. & Siman, P.
Mineralogy and geochronology of calc-alkaline lamprophyres from the Nízke Tatry Mts. crystalline complex (Western Carpathians)
Mineralógia a geochronológia vápenato-alkalických lamprofýrov z Nízkych Tatier (tatrikum, Západné Karpaty)

61

Malík, P., Švasta, J., Máša, B., Bottlik, F., Bahnová, N. & Vasilenková, A.
Prieskum ochrannej funkcie zóny aerácie nad Krásnohorskou jaskyňou (Silická planina) pomocou stopovacích skúšok
Survey of protective function of the aeration zone above the Krásnohorská jaskyňa Cave
(Silická planina Plateau) using tracing tests

79

Yessengaziyev, A., Tussupbayev, N. & Bilyalova, S.
Intensification of dehydration processes of lead-zinc concentrates by ultrafloсculation
Intenzifikácia dehydratačných procesov v oloveno-zinkových koncentrátoch ultraflokuláciou

102
Celá publikácia