Ústredná geologická knižnica je informačným strediskom a špecializovanou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť geológie a ostatných geovedných disciplín.

Činnosť

  • je koordinačným, metodickým a poradenským pracoviskom pre knižnice regionálnych centier ŠGÚDŠ
  • zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty
  • poskytuje komplexné knižnično – informačné služby
  • vydáva Geologickú bibliografiu SR
  • utvára a sprístupňuje databázu v oblasti svojej špecializácie GLIB
  • sprístupňuje zahraničné databázy GEOREF, GEOBASE, EMBASE

Počas takmer šesťdesiatštyriročnej existencie knižnica vo svojom fonde zaznamenala veľa hodnotných publikácií ,máp, dokumentov a v súčasnosti patrí na Slovensku ku knižniciam s najväčšími zbierkami dokumentov z oblasti geológie a geovedných disciplín. Množstvo materiálov nadobudla kúpou a darom, ale väčšinu získala vzájomnou výmenou so zahraničnými inštitúciami.

Knižničný fond obsahuje

  • monografie, zborníky z konferencií, zviazané ročníky periodík (asi 70 000 zväzkov)
  • periodiká – (550 titulov periodík a viac ako 43 000 jednotlivých nezviazaných čísel)
  • mapy, atlasy, vysvetlivky, separáty

VSTUP DO KATALÓGU KNIŽNICE

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV ŠGÚDŠ

 

Knižničný a výpožičný poriadok
Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky nájdete tu
 (pdf 176 kB)

Otváracie hodiny študovne knižnice

Zatvorené od 20.12.2018 – 4.1.2019, otvoríme 7.1.2019.

Pondelok – Piatok 8,00-14,00 hod.

Kontakty

Mgr. Katarína Koblišková

vedúca knižnice

tel.: 02/59 375 422

katarina.kobliskova@geology.sk

 

Marketa Kopčeková
spracovanie periodík, výpožičná služba, katalogizácia fondu
tel.: 02/59 375 151
marketa.kopcekova@geology.sk

 

Zuzana Sabová             

spracovanie periodík, výpožičná služba, katalogizácia fondu, spracovanie publikačnej činnosti
tel.: 02/59 375 151

zuzana.sabova@geology.sk