ROZHODNUTIE ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2015 č. 27/2015 – 1.6. o vydaní nového znenia štatútu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

 

Š T A T Ú T
ŠTÁTNEHO GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU DIONÝZA ŠTÚRA
Článok 1
Postavenie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

1. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra bol v súlade s § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov zriadený pod názvom Geologická služba Slovenskej republiky Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej
republiky z 11. októbra 1995 č. 1979/1995-min. v znení neskorších rozhodnutí ministra životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len
„minister“). Rozhodnutím ministra z 26. apríla 2000 č. 647/2000-min. o zmene názvu Geologickej služby Slovenskej republiky bolo vydané úplné
znenie zriaďovacej listiny Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ďalej len „ústav“).
2. Ústav je príspevková organizácia, funkciu jeho zriaďovateľa vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
3. Sídlom ústavu je Bratislava.

Článok 2
Úlohy a pôsobnosť ústavu
     Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je vedeckovýskumným ústavom, ktorý v súlade s § 36 ods.1 písm. x) zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu geologickú službu v oblasti základného a regionálneho geologického výskumu a prieskumu, vykonávania národného monitorovania geologických faktorov životného prostredia, tvorby a prevádzkovania informačného systému v geológii, registrácie, zhromažďovania, evidencie a sprístupňovania výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky, výkonu funkcie Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky a vydávania geologických máp a odborných geologických publikácií, ako aj zabezpečovania činnosti referenčného geoanalytického laboratória.
Za týmto účelom vykonáva najmä:
1. Systematický a komplexný základný a regionálny geologický výskum územia Slovenskej republiky so zameraním na
          a) výskum, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie zákonitostí geologického vývoja a geologickej stavby územia a geologické
mapovanie, vrátane zostavovania a aprobácie geologických, tematických a účelových máp a vykonávanie gescie nad týmito
činnosťami,
          b) výskum, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie hydrogeologických pomerov záujmového územia (vrátane geotermálnych
a minerálnych) na všeobecné využitie, zostavovanie hydrogeologických, hydrogeochemických a geotermálnych máp,
hodnotenie stavu útvarov podzemnej vody, hodnotenie trendov obsahu znečisťujúcich látok v útvaroch podzemnej vody
za účelom dosiahnutia dobrého stavu útvarov podzemnej vody a zabráneniu jeho zhoršeniu,
          c) výskum, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia na
všeobecné využitie, zostavovanie inžiniersko-geologických máp, hodnotenie vlastností hornín a zemín,
          d) výskum a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, vrátane vplyvov, ktoré vznikajú
ľudskou činnosťou, zisťovanie a hodnotenie geogénnych a antropogénnych vplyvov na geologické horninové prostredie,
pôdy a vody, zostavovanie máp geofaktorov životného prostredia,
          e) vykonávanie národného monitorovania geologických faktorov životného prostredia,
          f)  výskum vhodných geologických štruktúr na ukladanie rádioaktívnych a nebezpečných odpadov,
          g) výskum zákonitosti vzniku a rozmiestnenia nerastných surovín so zostavovaním regionálnych ložiskových a metalo-
genetických máp a genetických modelov ložísk nerastných surovín,
          h) výskum technologických vlastností hornín a nerastných surovín a hodnotenie ich ekonomického využitia,
          i)  hodnotenie a odhad prognóznych zdrojov nerastov,
          j)  výskum podzemných vôd vrátane ich úpravy a výpočet ich množstiev,
          k) výskum zameraný na starostlivosť, ochranu a využívanie prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov
a obnoviteľných zdrojov energie,
          l) zisťovanie a overovanie výskytov starých banských diel, odvalov, odkalísk a iných druhov objektov súvisiacich s
banskou činnosťou, ako aj geologických diel a geologických objektov,
         m) riziká súvisiace s opustenými úložiskami ťažobného odpadu a potreba ich sanácie
          n) modelový technologický výskum úpravy a zušľachťovania nerastov a zisťovanie možností obmedzenia škodlivých zložiek,
          o) výskum v skupine vied o Zemi,
          p) environmentálnu výchovu, vzdelávanie a edičnú činnosť k problematike geológie a starostlivosti o životné prostredie.
2. Projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác pri
         a) ložiskovom geologickom prieskume, ktorý je zameraný na overovanie zásob ložísk nerastov, spracovanie geologických
podkladov na ich využívanie a ochranu, zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie a prevádzku
podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, na zriaďovanie
a prevádzku prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu
uhličitého do geologického prostredia a na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel,
         b) hydrogeologickom prieskume, ktorým sa skúmajú podzemné vody, vrátane geotermálnych a minerálnych vôd, zisťuje a overuje
sa ich množstvo a kvalita a spracúvajú sa geologické podklady na ich ochranu a využívanie, zisťujú a overujú sa geologické
podmienky na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie,
         c) inžinierskogeologickom prieskume, ktorým sa skúmajú inžinierskogeologické pomery a hydrogeologické pomery územia na
účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie
a na účely spracovania geologických podkladov na návrhy na stabilizáciu územia,
        d)  geologickom prieskume životného prostredia prieskume, ktorým sa zisťujú a overujú geologické činitele ovplyvňujúce toto
prostredie vrátane zisťovania znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde
s návrhom sanačných opatrení, vyhodnocujú sa súčasné a potenciálne riziká environmentálnej záťaže s ohľadom na súčasné
a budúce využitie územia s návrhom sanačných opatrení a zisťujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk
rádioaktívnych odpadov a iných odpadov v podzemných priestoroch,
        e)  prieskume environmentálnych záťaží s analýzou rizika znečisteného územia a s návrhom sanačných limitov, monitoringu
a sanácii environmentálnych záťaží,
        f)   monitorovaní geologických faktorov životného prostredia, sanácii geologického prostredia a odbornom geologickom dohľade,
        g)  technológii úpravy a spracovaní nerastných surovín pre potreby ich ďalšieho využitia, vrátane starostlivosti o životné prostredie,
        h)  zisťovaní a overovaní skutočností potrebných na posúdenie možných vplyvov využívania ložísk nerastných surovín na vody a iné
prírodné zdroje, na životné prostredie a na ďalšie dôležité verejné záujmy.
3.   Projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geochemických a geofyzikálnych prác, ak súvisia s geologickými prácami uvedenými v bode 1. a v bode
2. písm. a) až h), ako aj ostatných podporných geologických činností.
4. Zabezpečovanie činnosti strediska Čiastkového monitorovacieho systému – Geologické faktory životného prostredia.
5. Zabezpečenie činnosti referenčného geoanalytického laboratória za oblasť geológie a analýzy geologických materiálov a
horninového prostredia.
6. Vykonávanie a vyhodnocovanie chemických, fyzikálno-mechanických, izotopových a iných laboratórnych rozborov geologických
materiálov, látok anorganického alebo organického pôvodu kontaminujúcich životné prostredie, materiálov fytogénneho
a zoogénneho pôvodu, odpadov a potravín.
7. Vykonávanie a vyhodnocovanie chemicko-technologických analýz nerastných surovín.
8. Sledovanie, zhromažďovanie a spracovávanie údajov o zásobách a ťažbe nerastných surovín, nákladoch a podmienkach ich
využívania doma i v zahraničí, monitorovanie vývoja spotreby a cien nerastných surovín a ich aplikácia na podmienky Slovenskej
republiky.
9. Zabezpečovanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení
neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z.z, ktorou sa vykonáva
geologický zákon v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 33/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších predpisov najmä:
        a) vedenie evidencie prieskumných území,
        b) vedenie evidencie osvedčení o výhradných ložiskách,
        c) spracovávanie súhrnnej evidencie stavu a zmien zásob výhradných ložísk a bilancie zásob nerastov,
        d) vedenie evidencie a zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk, ktoré sa po ukončení prieskumu neťažia,
        e) spracovanie súhrnného prehľadu množstiev podzemnej vody hydrogeologických celkov Slovenskej republiky,
        f)  vedenie evidencie ohlasovania geologických prác,
        g) vypracovanie podkladov ku stanoviskám k územnému plánovaniu z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín, množstiev vôd
v hydrogeologických celkoch, starých banských diel, podzemných priestorov, prírodných horninových štruktúr, zosuvných území,
skládok odpadov, environmentálnych záťaží, radónového rizika a využívaniu geotermálnej energie,
        h) uchovávanie a sprístupňovanie záverečných správ a iných geologických materiálov.
10. Vedenie registra, ktorý obsahuje:
        i) register vrtnej preskúmanosti,
        j) register hydrogeologickej a geotermálnej preskúmanosti,
       k) register všeobecnej a účelovej mapovej geologickej preskúmanosti,
        l) register geofyzikálnej preskúmanosti,
      m) register zosuvov,
       n) register skládok,
       o) register starých banských diel,
       p) register ložiskovej preskúmanosti – výhradných ložísk, ložísk nevyhradených nerastov a prognóznych zdrojov nerastných surovín,
       q) register prieskumných území,
       r) register hmotnej dokumentácie,
       s) register evidencie geologických prác.
11. Vykonávanie úkonov v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
12. Tvorba a prevádzkovanie informačného systému v geológii v rámci informačného systému o životnom prostredí Slovenskej republiky.
Automatizované spracovanie dát Poskytovanie poradenských a informačných služieb v oblasti výpočtovej techniky a programového
vybavenia.
13. Vykonávanie funkcie Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky.
14. Vykonávanie geodetických, kartografických, reprodukčných a reprografických prác pri realizácii geologických a iných prác.
15. Vydávanie tematických štátnych mapových diel s tematickým obsahom geologickej mapy.
16. Vydávanie a predaj odborných geologických publikácií, geologických a iných odvodených máp a výsledkov geologických prác.
17. Implementovanie environmentálnych projektov týkajúcich sa geológie.
18. Environmentálny manažment.
19. Vykonávanie environmentálneho auditu.
20. Zabezpečovanie a riadenie úloh medzinárodnej spolupráce v geológii. Zabezpečovanie výmeny geologických informácií s
medzinárodným informačným systémom, spolupráca s geologickými službami ostatných krajín.
21. Vykonávanie objektívnej posudkovej, lektorskej, konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti hlavného predmetu činnosti.
22. Spracovávanie informácií pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy, domácich a zahraničných investorov o možnostiach
podnikania v oblasti geologických prác, využívania surovinových zdrojov, podzemných vôd a tepelnej energie zemskej kôry
a pri zabezpečovaní ochrany nerastného bohatstva pri územnoplánovacej činnosti.
23. Vypracúvanie štúdií, posudkov a rešerší z výsledkov geologických prác.
24. Spracovávanie podkladov pre koncepcie geologického výskumu a prieskumu územia Slovenskej republiky a pre návrhy právnych
predpisov, technických noriem a metodík v oblasti geológie.
25. Prípravu podkladov k implementácii opatrení vyplývajúcich z  „Aktualizácie Koncepcie geoparkov Slovenskej republiky“.
26. Organizovanie odborných konferencii, seminárov a sympózií.
27. Prenájom majetku a poskytovanie ubytovacích služieb.
Článok 3
Systém riadenia ústavu
1. Ústav riadi a za jeho činnosť zodpovedá generálny riaditeľ ústavu, ktorý je jeho štatutárnym orgánom. Generálneho riaditeľa ústavu
vymenúva a odvoláva minister.
2. Generálneho riaditeľa ústavu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený riaditeľ − zástupca generálneho riaditeľa v plnom
rozsahu práv, povinností a zodpovedností, okrem vecí, ktoré si generálny riaditeľ vymedzil do svojej výlučnej právomoci.
3. Organizačnú štruktúru ústavu, náplň činností jednotlivých organizačných zložiek a ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný
poriadok ústavu, ktorý vydá generálny riaditeľ ústavu.
4. Ústav svoju činnosť vykonáva aj prostredníctvom regionálnych centier (ďalej len „centrum“). Sídlom centra sú Banská Bystrica, Spišská
Nová Ves a Košice. V prípade potreby môžu byť zriadené ďalšie centrá.
Článok 4
Poradné orgány riaditeľa
Generálny riaditeľ, v záujme kvalitného a efektívneho riadenia ústavu, zriaďuje vedeckú radu, edičnú radu, aprobačnú komisiu a iné poradné orgány. Predsedu a členov poradných orgánov vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústavu. Zloženie a činnosť poradných orgánov upravujú ich štatúty, ktoré vydá generálny riaditeľ ústavu.
Článok 5
Hospodárenie ústavu
1. Ústav je príspevková organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva. Hospodári samostatne a vo svojom
mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
2. Hospodárenie ústavu sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií. 1
3. Ústav hospodári s vlastnými prostriedkami a prostriedkami štátneho rozpočtu, pričom príspevok z rozpočtu zriaďovateľa na činnosť je
účelovo určený a špecifikovaný v záväzných výstupoch ministerstva.
Článok 6
Zásady činnosti ústavu
1. Činnosť ústavu sa riadi plánom hlavných úloh a kontraktom uzavretým medzi ministerstvom a ústavom na riešenie úloh vedy
a výskumu, geologického prieskumu, informatiky, vydavateľstva, činnosti laboratórií a monitorovacieho systému životného prostredia,
ktorý schvaľuje minister (ďalej len „kontrakt“), osobitnými a všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými internými aktmi
riadenia ministerstva.
2. Ústav ročne predkladá vyhodnotenie plnenia plánu hlavných úloh a kontraktu, v prípade zmien kontraktu predkladá vyhodnotenie aj v
priebehu roka.
Článok 7
Spoločné ustanovenia
1. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov ústavu upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä Zákonník práce a predpisy vydané na jeho vykonanie.
Práva a povinnosti zamestnancov ústavu upravuje pracovný poriadok, ktorý vydá generálny riaditeľ.
2. Mzdové podmienky zamestnancov ústavu upravujú príslušné mzdové predpisy.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.
Peter Žiga
minister životného prostredia
Slovenskej republiky

1 Zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov