Vedúci odboru: RNDr. Štefan Káčer

ŠGÚDŠ pri napĺňaní svojej činnosti – vykonávateľa štátnej geologickej služby v Slovenskej republike využíva rôzne technologické prostriedky, ktoré slúžia na zber, správu a publikáciu geologických dát. Úlohou Odboru informačných systémov (OIS) je zabezpečiť realizáciu týchto činností.

Odbor informatiky zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • spracovanie stratégie a koncepcie informatiky, vychádzajúc zo stratégie rozvoja ŠGÚDŠ a trendov rozvoja informačných technológií;
 • metodické usmerňovanie a projektové riadenie častí štátneho informačného systému;
 • komunikáciu so správcom a prevádzkovateľom metainformačného systému;
 • koncepčnú, analytickú, metodickú a koordinačnú činnosť pri projektovaní informačných systémov ŠGÚDŠ;
 • prípravu podkladov na rokovania s orgánmi štátnej správy a mimorezortnými organizáciami v oblasti informatiky;
 • prípravu podkladov pre zahraničnú spoluprácu v oblasti informatiky;
 • zahraničnú spoluprácu v oblasti informatiky a rozvoja informačných technológií;
 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri riadení geologických prác najmä v oblasti projektovania, vykonávania a vyhodnocovania geologických prác, dodržiavanie termínov uzatvorených zmlúv a termínov vyplývajúcich z kontrolných dní, ako aj termínov stanovených riaditeľom pre úlohy, ktoré majú informatický charakter;
 • dodržiavanie kvality a termínov záverečných správ a projektov vypracovávaných zamestnancami odboru;
 • informatické zabezpečenie nových námetov a projektov geologických prác;
 • efektívne využitie zamestnancov odboru pri riešení geologických a informatických úloh a ich zapojenie do riešenia;
 • iniciuje výberové konania na dodávky služieb a technológií v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Kontakt:

RNDr. Štefan Káčer
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
Tel.: (02) 59 375 155
E-mail: stefan.kacer@geology.sk

Organizačné zložky odboru informatiky: