Vedúci oddelenia: Ing. Miroslav Antalík

V zmysle Zákona o informačných systémoch verejnej správy (č. 275/2006 Z. z.) a v zmysle Koncepcie rozvoja informačných systémov v rezorte MŽP SR je ŠGÚDŠ poverený budovaním, prevádzkovaním a plnením úloh prislúchajúceho informačného systému ako časti štátneho informačného systému. Oddelenie geologických informačných systémov sa cez úlohy Geologický informačný systém – GeoIS (2005 – 2014) a Geologický informačný systém GeoIS II (2015 – 2018) podieľa na budovaní a správe geologického informačného systému nielen po technologickej, ale aj odbornej stránke. Pri tvorbe informačných systémov spolupracuje hlavne s geologickým odborom.

Mapový portál cez webové aplikácie umožňuje rýchly a bezplatný prístup k digitálnym geologickým a tematickým mapám, atlasom, registrom Geofondu a vybraným mapovým službám. Súčasťou Mapového portálu sú aj metaúdaje a štruktúra vrstiev s atribútmi.   

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Štefan Káčer
Doba riešenia: 11/2002 – 06/2005
Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Ciele a výstupy: Hlavným cieľom riešenia geologickej úlohy bolo zostavenie a vytvorenie Digitálnej geologickej mapy Slovenskej republiky v M 1:50 000  a v M 1:500 000 s jednotnou legendou otvoreného typu umožňujúcou budúce úpravy a zohľadňujúce súčasný stav poznania a geologického mapovania územia SR. Mapy boli začlenené do informačného systému Ministerstva životného prostredia SR, sprístupnené užívateľom internetu a dostupné v podobe interaktívneho CD atlasu. Výstupom úlohy bola záverečná správa v písomnej a elektronickej podobe, ktorá obsahovala:
– Digitálnu geologickú mapu SR v M 1:50 000 a v M 1:500 000 realizovanú na topografickom podklade SVM50 a SVM500 v systéme S-JTSK.
– Prehľad geologických podkladov použitých pre zostavenie geologickej mapy ako samostatná hladina GIS-u.
– Výtlačok jednotnej legendy a kompletný súbor  mapových listov digitálnej geologickej mapy SR v M 1:50 000 a geologickej mapy SR v M 1:500 000.
– Digitálnu geologickú mapu SR v M 1:50 000 a v M 1:500 000 vo forme interaktívneho CD atlasu.
– Metodické usmernenie pre správu a prácu s digitálnou geologickou mapou, vrátane jej priebežnej aktualizácie.

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Štefan Káčer
Doba riešenia: 11/2005 – 12/2014
Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Subdodávateľ: Esprit spol. s. r. o, Banská Štiavnica
Ciele a výstupy:
Hlavným cieľom riešenia geologickej úlohy je:
– Vybudovanie otvoreného informačného systému o geológii vrátane databáz geologických údajov a prístupu k informáciám cez internet.
– Záverečná správa v písomnej a elektronickej podobe a samotný portál GeoIS-u ŠGÚDŠ.
Čiastkovými cieľmi úlohy sú:
– Záväzné štruktúry jednotlivých okruhov geologických údajov vypracovaných na základe analýzy súčasného stavu a potrieb všetkých zainteresovaných zložiek.
– Vypracovanie architektúry systému vrátane stanovenia používateľskej hierarchie a zabezpečenia systému.
– Tvorba a údržba databáz.
– Vývoj klientskych aplikácií.
– V čo najväčšej miere spracované a sprístupnené hodnoverné geologické údaje.
– Jednotlivé ciele a výstupy na rok 2014 sú popísané v kapitole 3.3 Postup riešenia.
Sumárny prehľad dosiahnutých výsledkov  po rokoch:
Roky 2005-2007
Vypracovanie analýzy súčasného stavu a návrh systémových zmien v spôsobe zberu, uchovávania a poskytovania informácií v rámci pôsobnosti ŠGÚDŠ.

Rok 2008 (8 nových aplikácií)
•    Geologická mapa Slovenska M 1:50 000
•    Geologické členenie Európy M 1:20 000 000
•    Prehľadné geologické mapy
•    Prehľadné mapy SR 1:500 000
•    Mapy z Atlasu Krajiny SR M 1:1 000 000
•    Mapy z Atlasu Krajiny SR M 1:500 000
•    Hydrogeologická mapa SR M 1:200 000
•    Digitalizácia dokumentačných bodov (intranet)

Obr.1. Dńa 1.4.2008 bola pre verejnosť slávnostne sprístupnená 1. verzia mapového servera ŠGÚDŠ a digitálneho archívu Geofondu.

Obr. 2. Mapový server ŠGÚDŠ v roku 2008.

Obr. 3. Digitálny archív Geofondu v roku 2008.

Rok 2009 (11)
•    Tematické prehľadné mapy
•    WMS klient
•    Hydrogeologické a hydrogeochemické mapy
•    Geofyzikálne mapy
•    Digitálny model reliéfu
•    Atlasy
•    Environmentálne a zdravotné indikátory SR
•    Prieskumné územia
•    Ložiská
•    Staré banské diela
•    Hmotná dokumentácia

Rok 2010 (6)
•    Atlas Krajiny SR
•    Atlas geotermálnej energie
•    Atlas ťažkých minerálov
•    Environmentálne a zdravotné indikátory SR
•    Svahové deformácie
•    Skládky

Rok 2011 (3)
•    Geologická mapa Spišsko-Gemerského rudohoria
•    Atlas podzemných vôd
•    Atlas riečnych sedimentov

Rok 2012 (24)
•    Kvartérne mapy
•    Mapa hrúbky kvartérneho pokryvu
•    Pedogeochemické mapy (A – horizont)
•    Hydrogeologické mapy
•    Hydrogeochemické mapy
•    Geoektrika
•    Karotáž
•    Mapa rádioaktivity cézia
•    Mapy prírodnej rádioaktivity
•    Gravimetrická mapa SR
•    Magnetickíá mapa SR
•    Seizmika
•    Komplexné GF merania
•    Letecké GF merania
•    Významné geologické lokality
•    Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska
•    Distribúcia v podzemných vodách
•    Distribúcia v pôdach
•    Environmentálne riziko
•    Zdravotné riziko
•    Zdravotné indikátory
•    Environmentálne indikátory Banskoštiavnickej oblasti
•    Zdravotné indikátory Banskoštiavnickej oblasti
•    Prehliadač WMS

Rok 2013 (10)
•    GIB-GES
•    Banskobystrický geopark
•    Cerová vrchovina geologicko – náučná mapa
•    Vihorlatské vrchy geologicko – náučná mapa
•    Tatry geologicko – náučná mapa
•    Monitoring objemovej aktivity radónu
•    Inžinierskogeologické vrty
•    Hydrogeologické vrty
•    Čiastkový monitorovací systém
•    Monitoring objemovej aktivity radónu

Rok 2014 (10)
•    Aktualizácia geologickej stavby
•    Tematické mapy
•    Geologické ukladanie oxidu uhličitého
•    Sandbersko – Pajštúnsky geopark
•    Expozícia nerastných surovín SR
•    Geohazardy
•    Environmentálne a zdravotné indikátory
•    Geológia v mobile
•    Prehliadač WMS
•    Slovensko – anglický geologický slovník

Obr. 4. Mapový portál ŠGÚDŠ v roku 2014.

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Štefan Káčer
Doba riešenia: 09/2015 – 12/2018
Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zhotoviteľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Ciele a výstupy:
Hlavným cieľom riešenia geologickej úlohy je:
– Zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov projektu GeoIS a implementáciu nových služieb.
– Záverečná správa v písomnej a elektronickej podobe a samotný portál GeoIS-u ŠGÚDŠ.
Čiastkovými cieľmi úlohy sú:
– Tvorba a sprístupnenie nového informačného portálu.
– Úpravy a transformácia existujúcich databáz a služieb na využívanie pre 2D a 3D WebGIS a on-line a off-line mobilných 2D aj 3D aplikáciách najprv na modelovom území a neskôr pre celé územie Slovenska.
– Vytvorenie Enterprise service bus na integráciu existujúcich a nových služieb aj pre ostatné organizácie rezortu.
– Inštalácia nových verzií produktov využívaného GIS prostredia.
– Úprava existujúcich WebGIS aplikácií pristupujúcich k transformovaným údajom.
– Vytvorenie novej 3D WebGIS aplikácie.
– Vytvorenie novej on line a off line mobilnej aplikácie.
– Geofyzikálny informačný systém.
Sumárny prehľad dosiahnutých výsledkov po rokoch:

Rok 2015 (1 nová aplikácia)
•     Geochemický atlas Slovenskej republiky, časť VII: Povrchové vody

Obr. 1. GeoInfoPortál v roku 2015.

Obr. 2. Mapový portál v roku 2016.

Rok 2017 (7)
•     Tematické mapy (Mapa inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska)
•     Geologické náučné mapy a Geoparky
•     Geochemické atlasy Slovenskej republiky
•     Geochemický atlas Slovenskej republiky, časť III: Horniny
•     Atlas stability svahov SR
•     Geologické mapy z Atlasu krajiny Slovenskej republiky
•     Vrty

Obr. 3. Mapový portál – Zoznam aplikácií v roku 2017.

Rok 2018

Obr. 4. Mapový portál – Zoznam aplikácií v roku 2018.

Kontakt:

Ing. Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
Tel.: (02) 59 375 373
E-mail: miroslav.antalik@geology.sk