Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, D.
Uzavreniny spinelových peridotitov v bazanite pri Maškovej – rezíduum vrchného plášťa (?)
Xenoliths of spinel peridotite in basanite near Mašková (West Carpathians Mts.) – Upper Mantle reziduum (?)
97
Zo života SGS 112
Polák, M.
Litofaciálna a petrografická charakteristika mezozoika v podloží stredoslovenských neovulkanitov
Lithofacial and petrographical characteristics of the Mesozoic in the basement of the Central Slovakian neovolcanics
113
Zo života SGS 126
Dávidová, Š.
Mineralógia a petrografia pegmatitov kryštalinika tatríd
Mineralogy and petrography of pegmatites in the Tatride crystalline (West Carpathians)
127
Bondarenková, Z.
Vodohospodársky význam oblasti viateho piesku v Záhorskej nížine
Water management significance of the wind-borne sand area in Záhorská nížina lowland (Western Slovakia)
147
Zo života SGS 156
Hyánková, A. & Boroš, L.
Inžinierskogeologické vlastnosti paleogénnych pieskovcov a racionálne metódy ich výskumu
Engineering geological properties of Paleogene sandstones and rational methods of their research
157
Zo života SGS 162
Jacko, S. & Zelman, J.
Geológia a nerastné suroviny Ugandy
Geology and raw materials of Uganda – a review
167
Háber, M.
Seminár o kvantitatívnych metódach v odrazovej mikroskopii
187
Derco, J., Kozáč, J. & Očenáš, D.
Mineralogické metódy stanovovania fluóru v topáse
Mineralogical methods for the determination of fluorine in topaz
189