Pivko, D., 2022: Slovenská terminológia travertínov, penovcov a príbuzných terestrických vápencov. Slovak terminology of travertines, tufas, and related continental limestones. Geologické práce, Správy, 138, 29 – 54.

DOI: https://doi.org/10.56623/gps.138.2

Abstrakt: Práca nadväzuje na súborné články o slovenských travertínoch a penovcoch publikované v angličtine v roku 2021. Publikácia aktualizuje slovenskú terminológiu a dáva ju do súladu s anglickým názvoslovím vychádzajúcim z medzinárodných výskumov. Ako nové sa v slovenskej terminológii definovali geomorfologické pojmy ako travertínový chrbát, spojená travertínová kopa, samorastúci jarok, vysunutý vodopád, zvlnený svah budovaný progradujúcimi lalokmi, terasovaný svah, údolné bariéry pozdĺž toku, svahová akumulácia pod pramennou líniou a machová teraska. Travertínové formy sú tvorené definovanými fáciami: anorganické fácie kryštalických kôr s rozlíšenými typmi kryštálov, lúčovitých dendritov, obalených bublín, karbonátových platničiek a brekcií s rôznou genézou. V rôznych penovcoch a travertínoch sa objavujú organické fácie ako mikrofytové špongie, mikrofytové kôry a mikrofytové kríčky a makrofytové fácie. V jazerách, jazierkach a močiaroch bola definovaná fácia vápnitých bahnovcov a pojmy škvrnitosť (mramorizácia) a pseudomikrokras. Ako prechodná forma medzi travertínom a penovcom bol definovaný travertinizovaný penovec.

Kľúčové slová: geoformy, fácie, pramenné, fluviálne, jazerné a močiarne vápence, slovenčina

Abstract: The paper follows on a review articles on Slovak travertines and tufa published in English in 2021. Geomorphological terms such as ‘fissure ridge’, ‘coalesced mound’, ‘self-buiding channel’, ‘keeled waterfall’, ‘smooth slope’, ‘terrased slope’, ‘dams along stream’, ‘peached springline deposits’, ‘moss pillow’ were defined as new in Slovak terminology. Travertine forms are formed by defined facies: ‘crystalline crusts’ with different crystal types, ‘radiating dendrites’, ‘coated bubbles’, ‘rafts’, and ‘breccias’ of various origin. Biogenic facies such as ‘microphyte mats’, ‘microphyte crusts’, ‘microphyte shrubs’, and ‘macrophyte facies’ appear in various tufas and travertines. In lakes, fens and marshes, the ‘lime-mudstones’ and the terms ‘mottling (marmorisation)’ and ‘pseudomikcokarst’ were defined. ‘Travertinized tufa’ was established as a transitional form between travertine and tufa.

Key words: geoforms, facies, spring, fluvial, lacustrine, palustrine limestones, Slovak language